| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - ПЛОВДИВ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ
  ПАЗАРДЖИК,
  034/ 444 521; 444 401
  www.pu.acad.bg

 
Правилник за прием
за специалности след средно образование
П Р А В И Л А
ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ
В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА 2004/2005 ГОДИНА

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
I. За учебната 2004/2005 година ПУ "Паисий Хилендарски" ще приема студенти в 8 факултета по специалности, както следва:
1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ­ със специалности:
а) Българска филология;
б) Руска филология;
в) Славянска филология ­ чешки,полски и сърбохърватски eзик;
г) Английска филология;
д) Балканистика;
е) Етнология;
ж) История;
з) Български език и руски език;
и) Български език и английски език;
к) Български език и френски език;
л) Български език и немски език;
м) Български език и новогръцки език;
н) Руски език и западен език (немски, френски и английски);
о) Български език и история;
п) Социология;
р) Философия
2. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ­ със специалности:
а) Педагогика;
б) Предучилищна и начална училищна педагогика;
в) Предучилищна педагогика и чужд език;
г) Начална училищна педагогика и чужд език;
д) Социална педагогика;
е) Специална педагогика;
ж) Физическо възпитание;
з) Актьорство за драматичен театър;
и) Психология.
3. ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ­ със специалности:
а) Информатика;
б) Математика;
в) Приложна математика;
г) Математика и информатика.
4. ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ­ със специалности:
а) Физика;
б) Инженерна физика;
в) Физика и математика;
5. БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ­ със специалности:
а) Биология;
б) Екология и опазване на околната среда;
в) Биология и химия;
г) Молекулярна биология;
6. ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ­ със специалности:
а) Химия;
б) Химия и физика;
в) Компютърна химия.
7. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ­ със специалност:
а) Право.
8. ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ ­ със специалности:
а) Макроикономика;
б) Международни икономически отношения;
в) Маркетинг;
г) Стопанско управление;
д) Политология.
В Приложение № 1* са дадени формите на обучение за различните специалности, конкурсните изпити и оценките от дипломата за образуване на състезателния бал.
9. ФИЛИАЛ " ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" в гр. Кърджали ­ със специалности:
а) Български език и английски език;
б) Български език и немски език;
в) Български език и турски език;
г) Български език и история;
д) Начална училищна педагогика и чужд език;
е) Физика и математика;
ж) Теология;
з) Биология и химия;
и) Маркетинг;
к) Стопанско управление;
Кандидат-студентите подават документи и полагат състезателни изпити, посочени в Приложение № 3, които се организират и провеждат във филиала в гр. Кърджали.
10. ФИЛИАЛ в гр. Смолян ­ със специалности :
а) Туризъм;
б) Маркетинг;
в) Стопанско управление;
г) Български език и английски език;
д) Български език и история;
е) История и география ;
ж) Математика и информатика;
з) Начална училищна педагогика и чужд език (английски);
и) Екология и опазване на околната среда.
Кандидатите за филиала в гр. Смолян, подават документи и полагат състезателни изпити, посочени в Приложение № 4, които се организират и провеждат във филиала в гр. Смолян.
11. ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ в гр. Смолян ­ със специалности:
а) Транспортна техника и технологии;
б) Електроенергетика и електрообзавеждане;
в) Комуникационна техника и технологии;
Кандидатите за колежа в гр. Смолян, подават документи и полагат състезателни изпити, посочени в Приложение № 5, които се организират и провеждат в Kолежа в гр. Смолян.
12. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ в гр. Пазарджик ­ със специалности:
а) Предучилищна педагогика - редовно обучение;
б) Начална училищна педагогика - редовно обучение;
в) Предучилищна педагогика и чужд език - редовно обучение;
Кандидатите за колежа в гр. Пазарджик, подават документи и полагат състезателни изпити, посочени в Приложение № 6, които се организират и провеждат във колежа в гр. Пазарджик.

РАЗДЕЛ II
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
I. Приемането на студенти в университета се извършва на основание Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и съгласно условията, посочени в настоящия справочник.
II. Пловдивският университет договорира с Министерство на образованието и науката специалностите и броя на местата, за които се приемат студенти.
Приетите за студенти ще се обучават срещу заплащане на такси. Те ще бъдат процент от годишната издръжка и ще се определят допълнително от Министерски съвет. От заплащане на такси се освобождават лица, които са: кръгли сираци; с определена първа и втора група инвалидност; военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката.
IV. Конкурсът за приемане на студенти се провежда чрез състезателни изпити.
V. Класирането и приемането на кандидатите се извършва по низходящ ред на общия състезателен бал за предварително обявените места по съответните специалности.
VI. В ПУ не могат да кандидатстват лица, които нямат в дипломата за средно образование оценка по предметите, участващи при образуването на бала за съответните специалности. За целта е необходимо да положат изпит по този учебен предмет в средно училище.
VII. Кандидат-студентите могат да участват в конкурси, организирани и от останалите висши учебни заведения в България, като се съобразяват с обявения от тях график за провеждането им.
VIII. Крайният срок за приемане на студентите неотслужили е
10. IХ. 2004 год.

РАЗДЕЛ III
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Условия за кандидатстване
За редовно обучение в ПУ "Паисий Хилендарски" могат да кандидатстват лица, които:
­ са български граждани и притежават диплома за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища;
­ не са лишени от свобода поради изтърпяване на присъда към началото на учебната година;
­ са отслужили наборна военна служба или ще се уволняват от служба в началото на учебната година, за която кандидатстват;
­ не са отслужили наборната си военна служба ;
­ чуждестранни граждани, имащи статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България или на които е предоставен статут на бежанци. Те кандидатстват по реда и условията, установени за българските граждани. Представят ксерокопие на дипломата, заверено от МОН, в което длъжностното лице вписва преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България;
­ нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности (Приложение № 7).
Документи за кандидатстване
I. За участие в конкурса кандидат-студентът подава в Пловдивския университет следните документи:
1. Молба до ректора (по образец на ПУ).
2. Диплома-оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата. Завършилите средно образование в чужбина трябва да притежават легализирана от Министерството на образованието и науката диплома. Те представят ксерокопие на дипломата, заверено от МОН, в което длъжностното лице вписва преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата.
3. Военна книжка (за отслужилите наборна военна служба и окончателно освободените от наборна военна служба по реда на чл. 107 от Закона за отбраната и въоръжените сили ).
4. Удостоверение за уволнение от наборна военна служба към началото на учебната година.
5. Квитанция за внесена сума за кандидатстване (сумата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит).
6. Оценката на първенците в националните кръгове на олимпиадите (преди конкурса) по български език и литература, руски език, математика, физика, химия, биология и информатика се признава за оценка на писмения състезателен изпит по съответния предмет и участва при формиране на състезателния бал. Правата се ползват еднократно.
7. Картон за класиране (по образец на ПУ).
8. При подаване на кандидатстудентски молби длъжностното лице след проверка отбелязва един и същ входящ номер на молбата, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата, подписана и подпечатана.
9. Инвалидите с първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват едновременно в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
II. Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратени по пощата.
III. Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.
IV. Корекции на подадени документи се извършват в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.
V. След първо класиране кандидат-студентите имат право да актуализират (премахват, добавят или пренареждат) предварително заявения списък от специалности, по реда за подаване на нови кандидатстудентски документи, но не по-късно от два дни преди определения срок на съответното класиране.
ВАЖНО ! Плик-молба и картон за класиране се закупуват в комплект при подаване на документите(за Пловдив ­ само от книжарниците в сградите на ПУ"Паисий Хилендарски").

Прием на документи по Интернет:
I. Приемът на документи по Интернет включва регистрация, попълване на Интернет-форма, плащане на такса и представяне на документи.
Регистрацията и попълването на Интернет-форма от кандидат-студентите може да се извърши по Интернет, а плащането на определената според закона такса - във всеки банков клон на страната. Единствено удостоверяването на верността на попълнените данни чрез представяне на лични документи (преди провеждане на класирането) изисква лично присъствие в Университета.
Забележка: Фирми или организации, желаещи да извършват Интернет-прием на документи за ПУ могат да извършват тази услуга на граждани само след сключване на съответен договор.
1. Регистрация
При регистрация в университетската система за Интернет-прием (връзка от Web-страницата на ПУ) кандидат-студентът избира и потвърждава своя лична парола за достъп. След успешна регистрация кандидат-студентът автоматично получава входящ номер.
2. Попълване на Интернет-форма
Попълването на кандидат-студентската Интернет-форма може да се извърши само след успешна регистрация. При попълване на Интернет-формата кандидат-студентът въвежда лични данни; посочва изпитите, с които ще участва; подрежда специалностите в желания ред; указва необходимите оценки от дипломата за средно образование (общ успех, оценки по отделни предмети). Попълването на кандидат-студентската Интернет-форма трябва да се извърши в рамките на обявените срокове за прием на документи.
Забележка: Корекции на въведени по Интернет данни се допуска само на място в Университетския информационен център (УИЦ), но не по-рано от един ден след Интернет-регистрацията на кандидат-студента и в рамките на обявения срок за прием на кандидат-студентски документи.
3. Плащане
Плащането на кандидат-студентската такса може да се извърши във всеки банков клон на територията на страната. Плащането се извършва с платежно нареждане (по образеца, представен в Интернет) до 7. VII. 2004 г. включително. В случай на неплащане в указания срок, на кандидат-студента се отнема правото за явяване на кандидат-студентски изпит като не получава разпределение по зали за датата на съответния изпит.
4. Представяне на документи
За да може кандидат-студент, попълнил Интернет-форма, да участва в провежданите от ПУ класирания, е необходимо да удостовери верността на внесените данни като представи не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на официално обявеното първо класиране следните документи в Университетския информационен център (УИЦ):
- диплома-оригинал и 1 (едно) ксерокопие;
- копие от платежното нареждане (вносна бележка), с която е платена кандидат-студентската такса;
- военна книжка (за мъже, отбили военна служба).
След представяне на документите и проверка от съответно длъжностно лице, кандидат-студентът получава компютърна разпечатка, съдържаща входящият му номер и данни от приетите документи.
III. След първо класиране кандидат-студентите имат право по реда за подаване на нови кандидат-студентски документи да актуализират (премахват, добавят или пренареждат) предварително заявения списък от специалности, но не по-късно от 2 (два) дни преди обявения срок за съответното класиране. Подаването на документи става лично в ПУ "Паисий Хилендарски"

РАЗДЕЛ IV
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
I. Кандидат-студентите полагат състезателни изпити за съответните специалности, посочени в Приложение №1 и №2, които се организират и провеждат от ПУ "Паисий Хилендарски".
II. Състезателните изпити се провеждат по програми, обявени от ПУ "Паисий Хилендарски" на базата на изучавания в средното училище материал.
III. Темите за състезателните изпити се подготвят от ПУ "Паисий Хилендарски" на базата на програмния материал за всеки състезателен изпит. Те се изтеглят лотарийно в деня на изпита, след което се съобщават на кандидатите.
IV. Продължителността на всеки изпит е определена в Приложение №2.
V. Писмените състезателни изпити са анонимни.
VI. Кандидат-студенти, които са се явили след съобщаване на темата, не се допускат до участие в изпита.
VII. При доказано преписване или опит за преписване, както и при опит за нарушаване на анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят и други, писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия, като кандидатът се лишава от правото за по-нататъшно участие в конкурса чрез състезателен изпит.
VIII. До два часа от започване на изпита кандидат-студентите нямат право да напускат залата, а желаещите да се откажат могат да го направят 30 мин. след обявения начален час.
IX. В деня преди изпита кандидат-студентът трябва да се запознае с графика за мястото на провеждане на изпита.
Х. При наличие на свободни места се признават оценки от конкурсни изпити и от други висши училища при представяне на издаден по съответния ред документ с резултата от положения изпит.

РАЗДЕЛ V
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ
I. ПУ "Паисий Хилендарски" определя и обявява критериите за оценка на състезателните изпити в деня на изпита.
II. Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама преподаватели, независимо един от друг, по ред и критерии, определени от ПУ "Паисий Хилендарски". Всеки екзаминатор оценява работата с точност до 0.10.
III. В случай, че разликата в оценките между двамата преподаватели е до 0.50 включително, крайната оценка е средно аритметична от двете оценки.
IV. Когато разликата в оценките на двамата преподаватели е повече от 0.50, работата се дава за арбитриране. Оценката на арбитъра е окончателна, но тя не може да бъде по-ниска от най-ниската оценка на преподавателите. Задължително се арбитрират слабите и отличните (от 5.50 до 6.00) работи.
V. Резултатите от писмените състезателни изпити се обявяват не по-късно от 12 дни след тяхното провеждане.
VI. След оповестяване на резултатите от писмените изпити в петдневен срок кандидатите лично могат да идентифицират писмените си работи и да проверят дали е допусната техническа грешка при дешифрирането или при пренасянето на оценката. Ако смятат, че е допусната техническа грешка, те могат да подадат молба до Ректора за нейната поправка до 4.VIII. 2004 г. След тази дата молби и жалби не се приемат.
VII. Обявените оценки на писмените работи са окончателни, не се преразглеждат и не се преоценяват. Те важат само за годината, в която са положени изпитите.

Проверка и оценка на практическите изпити
1. Практическите изпити се провеждат от най-малко тричленни комисии. Знанията се оценяват по шестобалната система.
2. Резултатите от практическите изпити се оценяват с точност най-малко до 0.10. Оценката на комисията е окончателна.

РАЗДЕЛ VI
ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА КЛАСИРАНЕ
I. Балът за класиране на кандидат-студентите за отделните специалности е посочен в Приложение №1.
II. Оценката на първенците в националните кръгове на олимпиадите по български език и литература, руски език, математика, физика, химия, биология и информатика се признава за оценка на писмения състезателен изпит по съответния предмет и участва при формирането на състезателния бал.
Правата се ползват еднократно.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Оценката от олимпиадата по български език и литература се признава за оценка само за писмения състезателен изпит по българска литература.
2. Всички успешно издържали националната олимпиада по Химия и националното състезание по Химия, могат да участват в класиране за специалностите "Химия", "Химия и физика" и Компютърна химия, като им се признава оценка Отличен (6) за кандидат-студентския изпит по химия при получени над 50 точки при база 100. Ако кандидат-студентът е положил матура по Химия, тя се признава за положен конкурсен изпит.
За кандидат-студенти, избрали за кандидатстване предметите математика, информатика или физика, освен резултатите от конкурсния изпит се зачитат и тези от национални олимпиади, състезания и матури. Начинът на формиране на оценката е посочен по-долу в т. 3 и в т.4.
3. Приемът за всички специалности във Факултета по математика и информатика е въз основа само на конкурсната оценка (т. е. балът съвпада с конкурсната оценка). За конкурсна оценка се зачита всяка от следните оценки (при наличие на повече от една се взема максималната):
а) от конкурсния изпит по математика;
б) от конкурсния изпит по информатика;
в) от положена матура по математика;
г) от положена матура по информатика;
д) от положена матура по информационни технологии;
е) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, формирана по следния начин:
- над 70 % от точките на дванадесетия - 6.00;
- над 66 % от точките на дванадесетия - 5,90;
- над 62 % от точките на дванадесетия - 5,80;
- над 58 % от точките на дванадесетия - 5,70;
- над 54 % от точките на дванадесетия - 5,60;
- над 50 % от точките на дванадесетия - 5,50;
ж) от регионални състезания на зрелостници (организирани съвместно с ФМИ) по математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, формирана по следния начин:
- I - ва награда - 6;
- II - ра награда - 5,80;
- III - та награда - 5,60.
4. На успешно представилите се в националния кръг от олимпиадата по физика, националните състезания по физика и състезанието по физика на ПУ "Паисий Хилендарски" се признават следните конкурсни оценки:
получен конкурсна получен конкурсна
брой точки оценка брой точки оценка
( при база 100) ( при база 100)
71 ­ 73 5.10 86 ­ 88 5.60
74 ­ 76 5.20 89 ­ 91 5.70
77 ­ 79 5.30 92 ­ 94 5.80
80 ­ 82 5.40 95 ­ 97 5.90
83 ­ 85 5.50 98 ­ 100 6.00

На получилите по-малко от обявените минимални 71 точки се формира конкурсна оценка, намалена с 0.10 за всеки три точки, включително до оценка 3.00.
За специалностите "Физика", "Инженерна физика" и "Физика и математика" балът се образува, като към утроената оценка от успешно положения конкурсен изпит (включително формираната от олимпиади и други конкурси) се прибавят оценките по физика и математика от дипломата за средно образование(максимален бал 30).
За специалностите "Физика", "Инженерна физика", "Физика и математика" първо се класират кандидатите, положили успешно приемен изпит по физика (включително тези с конкурсни оценки от олимпиади и други състезания). Останалите свободни места се попълват от кандидати, успешно положили изпит по математика.
5. За специалностите Предучилищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и чужд език балообразуването за кандидатстващите с руски език ще се извърши както следва:
- като балообразуващи оценки по специалните предмети от дипломата за средно образование участват:
а) първи предмет - български език и литература и руски език (ако в дипломата за средно образование няма оценка по руски език, се удвоява оценката по български език и литература от дипломата);
б) втори предмет - чужд език (английски, френски, немски)
6. За специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Предучилищна педагогика и чужд език приемът на студенти ще се извърши както следва:
­ първо се класират кандидатите издържали успешно приемен изпит по чужд език;
­ при наличие на свободни места ще се класират кандидати, успешно положили конкурсен изпит по Български език.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
I. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата желани специалности и форми на обучение в състезателния картон.
II. Класирането на кандидатите с равен състезателен бал се извършва в зависимост от:
1. По-високата оценка от утроения (удвоения) състезателен изпит.
2. По-високата оценка от другия състезателен изпит (ако има такъв за съответната специалност).
III. За обявените места кандидатите се класират в две категории: мъже и жени.
IV. Незаетите места за мъже в хода на класирането могат да се прехвърлят за жени и обратно.
V. Получилите оценка отличен 6.00 на състезателния/те/ изпит/и/, имащи състезателен бал, по-нисък от този на последния класирал се, се приемат в рамките на обявените места в специалности, които се определят от ПУ.
VI. Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат извън утвърдения брой по реда на чл.9, ал.3, т. 6 от Закона за висшето образование, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност е един и е в съответствие с предмета на олимпиадата.
VII. Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово място за специалността, се приемат над утвърдения брой по реда на чл.9, ал.3, т. 6 от Закона за висшето образование.
VIII. В рамките на утвърдения брой по реда на чл.9, ал.3, т. 6 от Закона за висшето образование, университетът ще приема успешно участвалите в конкурсните изпити инвалиди с първа и втора група инвалидност, военноинвалиди, кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майки с три и повече деца и близнаци, които кандидатстват едновременно в университета.
IX. За специалността Международни икономически отношения определените за прием места се разпределят от изпитите по западен език както следва: 50% за английски; по 25% за немски и френски език.

РАЗДЕЛ VIII
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
Приетите с конкурс студенти се записват в ПУ "Паисий Хилендарски", както следва:
обявяване на Първо класиране ­ 8 август
записване от 9. VIII. до 13. VIII. 2 004 г. ­ приетите на първо класиране;
обявяване на второ класиране ­ 16 август
записване от 17. VIII. до 20. VIII. 2 004 г. ­ приетите на второ класиране;
обявяване на трето класиране ­ 23 август
записване от 24. VIII. до 27. VIII. 2 004 г. ­ приетите на трето класиране;
За специалност Актьорство за драматичен театър класирането ще се обяви на 20. IX. 2004 г., записване от 21 до 24.IX.2004 г.
Студентите, приети по първа желана специалност, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят право на участие в следващите класирания;
­ Студентите, приети по втора, трета и т.н. специалности, желаещи да участват в следващо класиране, следва да подадат декларация по образец при инспектора по специалността, в която са приети до момента. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети;
- Кандидат-студенти, които са се класирали и записали в съответната специалност, декларират следващо участие за класиране по по-приоритетна за тях специалност. Ако се класират в някоя от тях, но в последствие искат да се възстанови предишното им класиране, задължително подават молби по образец до председателя на кандидатстудентската кампания. Молбата се удовлетворява при възможност;
- Кандидат-студенти, които желаят да участват в разпределение на места, незаети след трето класиране, задължително подават молби по образец до председателя на кандидатстудентската кампания. Неподалите молби не участват в разпределението на назаетите места;
- При обявяване на допълнителни изпитни процедури, кандидат-студенти от други висши училища, които желаят да участват в разпределение на незаети места, задължително подават плик-молба и представят уверение за положен(и) изпит(и).
- Кандидат-студенти, които желаят да ползват привилегии, подават молба по образец. Молбата се удовлетворява според нормите, определени в Закона за висшето образование и държавните изисквания, а при отсъствие на подобен регламент - по възможност при всяко класиране, следващо момента на подаване на молбата.
Приетите студенти, които по неуважителни причини не са се записали в ПУ "Паисий Хилендарски" или не са подали декларации за участие в следващо класиране, губят придобитите студентски права. Техните места се обявяват за попълване при следващото класиране.
Приетите студенти представят при записването си следните документи:
­ диплома (оригинал);
­ удостоверение от районното психиатрично диспансерно заведение по постоянно местожителство на студента (че не се водят на отчет);
­ шест снимки с формат 4/6.
ВАЖНО: Документи за записване на нови студенти (студентска книжка, лична студентска карта, именници, уверения ) - по образец на ПУ, закупени само от книжарниците в сградите на Университета.
­ лична карта (личен паспорт), които след проверка се връщат на кандидата;
­ квитанция за платена такса за обучение.
При започване на учебни занятия студентите до 26 год., подават декларация за здравно осигуряване по образец на ПУ, която се получава, попълва и представя в Университетския компютърен център.
Забележка: На записалите се за студенти не се връщат внесените такси при напускане на Университета по собствено желание след започване на учебните занятия.
ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:
ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗАПИСВАНЕТО В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА В РЕКТОРАТА, В БЮРО "ПРИЕМ ТАКСИ" ­ КЛОН НА БАНКА "ХЕБРОС", ПАРТЕР /ВХОД ОТКЪМ ЮЖНАТА ЧАСТ НА ДВОРА/.
ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗАПИСВАНЕТО В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА В НОВАТА СГРАДА, ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ В НОВАТА СГРАДА ­ СТАЯ №210, бул. "България" №236.

РАЗДЕЛ IX
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Условия за кандидатстване
I. За задочно обучение в ПУ могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:
1. Притежават диплома за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища.
2. Мъже, отслужили или освободени от военна служба.
3. За местата в задочно обучение не могат да кандидатстват младежите, неотслужили военната си служба.
II. Документите за кандидатстване, състезателните изпити, проверката и оценката на писмените работи, оценката на практическите изпити, образуването на бала за класиране се извършва по реда, определен за редовно обучение.
Класиране и записване на новоприетите студенти за задочно обучение.
I. Класирането се извършва по реда, определен за редовно обучение.
II. Записването на новоприетите студенти за задочно обучение се извършва в сроковете, посочени за приетите за редовно обучение.
III. Приетите студенти представят при записването си следните документи:
­ диплома (оригинал);
­ удостоверение от районното психиатрично диспансерно заведение по постоянно местожителство на студента(че не се водят на отчет);
­ шест снимки с формат 4/6;
ВАЖНО: Документи за записване на нови студенти (студентска книжка, лична студентска карта, именници, уверения) ­ по образец на ПУ, закупени само от книжарниците в сградите на Университета;
­ лична карта (личен паспорт), които след проверка се връщат на кандидата;
­ квитанция за платена такса за обучение.
Забележка: На записалите се за студенти не се връщат внесените такси при напускане на Университета по собствено желание след започване на учебните занятия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
I. Завършилите полувисше образование или колеж със степен "Специалист" ще могат да продължат следването си в ПУ "Паисий Хилендарски" и филиалите му след конкурс по документи и по съществуващите специалности. Класирането се извършва по низходящ ред на бала, който е сумиран от средната оценка от семестриалните изпити и средната оценка от държавните изпити. Подаването на документи, класирането и записването на новоприетите студенти се извършва в посочените срокове.
Обучението е платено и ще се проведе при условие, че се класират и запишат минимум 40 студенти в специалност.
Завършилите ще получат образователно-квалификационна степен "Бакалавър".
Допълнителна информация се получава на посочените за университета и филиалите му телефони.
II. Състезателните изпити, положени в ПУ "Паисий Хилендарски" в годината на кандидатстването, се признават във филиалите в Смолян и Кърджали и колежите в Смолян и Пазарджик.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на университета, се отстраняват от участие в конкурса или от университета, и ако е необходимо, се уведомява прокуратурата.

СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМАНЕ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
В ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
1. Завършилите средно образование през минали години подават документи от 23.VI. до 30.VI. 2004 година (без събота и неделя).
2. Завършващите средното си образование през 2004 година подават документи от 1.VII. до 7.VII. 2004 година (вкл. събота и неделя).

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ В ГРАД ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2004 ГОД.

1. Български език - 11 юли
2. География на България - 12 юли
3. Руски език - 12 юли
4. Немски език - 13 юли
5. Химия - 13 юли
6. Френски език - 14 юли
7. Българска литература - 15 юли
8. Биология - 15 юли
9. Физика - 16 юли
10. Английски език - 16 юли
11. Математика - 19 юли
12. Комплексен изпит по физическо възпитание - 17 и 18 юли
13. Български език (за спец. Физическо възпитание) - 21 юли
14. Информатика - 21 юли
15. История на България - 22 юли
НАЧАЛО НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗПИТИ 8.00 ЧАСА

Изпитите за специалност Актьорство за драматичен театър ще се проведат както следва:
ПЪРВИ КРЪГ - 15 септември
ВТОРИ КРЪГ - 16 септември
ТРЕТИ КРЪГ - 17 септември
НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР 9.30 часа

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди началото им.
Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да се яви.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

СПИСЪК на професионалните направления, специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити и на специалните предмети от дипломата за средно образование, които участват в образуването на бала


Приложение №2

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ, ВИД, ФОРМА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Забележка: Един ден преди изпита кандидат-студентът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да се яви.ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - гр. Кърджали

Приложение №3

СПИСЪК на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити и на специалните предмети от дипломата за средно oбразование, които участват в образуването на бала


Програмите за конкурсните изпити, видът, формата и продължителността на изпитите са както за университета, а балообразуването е посочено в Приложение №3 .
Оценките от конкурсните изпити, положени в други Висши училища в годината на кандидатстването, се признават за филиал "Любен Каравелов"- гр. Кърджали.

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ В КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2004 ГОД.
1. Химия 26 юли
2. Физика 27 юли
3. Биология 28 юли
4. Математика 29 юли
5. Български език 30 юли
6. Теология - писмен 31 юли
7. Теология - устен 1 август
8. История на България 2 август
9. Немски език 3 август
10. Английски език 4 август

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ ­ 8.00 ЧАСА
Кандидат-студентите следва да бъдат в указаните за провеждане на изпитите зали най-късно до 7.30 часа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ
1. Приемането на удостоверения за положени изпити в друго висше училище става в канцеларията на Филиала най-късно до 19 август.
2. Обявяване на първо класиране до 20 август.
3. Записване на приетите за студенти и приемане на молби за второ класиране ­ до 27 август.
4. Обявяване на второ класиране до 28 август.
5. Записване на приетите за студенти и приемане на молби за трето класиране ­ до 3 септември.
6. Записване на приетите след трето класиране до 10 септември.
7. Настаняване на приетите студенти в общежитията на Филиала
от 25 септември до 30 септември.
8. Начало на учебната година ­ 1 октомври 2004 година.

Кандидат-студентска информация по всички въпроси:
Кърджали, бул. "Беломорски" №26; тел./0361/ 6-23-52; 6-49-59; 6-21-40; 6-29-26ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ - гр. Смолян

Приложение №4

С П И С Ъ К на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити и на специалните предмети от дипломата за средно образование, които участват в образуването на бала


* За специалностите Маркетинг и Стопанско управление може да се кандидатства и с оценка от издържан конкурсен изпит по икономика в друго висше училище.
* Оценката по английски езикк от дипломата за средно образование се взема като балообразуваща при кандидат, явяващ се на кандидатстудентски изпит само по български език или математика.
* Виж т. 6 от Забележка на Раздел VI
* За специалността Математика и информатика може да се кандидатства и с оценка от издържан изпит по информатика в други висши училища.
* За специалността Екология и опазване на околната среда може да се кандидатства и с оценка от издържан изпит по химия в други висши училища.
При полагане на два конкурсни изпита по една специалност ще се зачита по-високата оценка.

Срокът на обучение във филиал Смолян е както следва:
- образователно-квалификационна степен "Бакалавър", редовно обучение - 4 години; задочно обучение (след завършена степен "Специалист") - 2 години за специалността "Туризъм";
- образователно-квалификационна степен "Магистър" - от 2 до 4 семестъра в зависимост от вида на магистратурата и завършената бакалавърска специалност.
Програмите за конкурсните изпити, видът, формата и продължителността на изпитите с изключение на изпита по английски език са както за университета, а балообразуването е посочено в Приложение №4.
Оценките от конкурсните изпити, положени в други Висши училища в годината на кандидатстването, се признават за филиал Смолян. На кандидат, положил изпити в друго висше училище и във филиал Смолян, ще се зачита по-високата оценка.
За всички сцециалности може да се кандидатства и с оценка от матурата по предметите, по които се провеждат или се признават състезателни изпити за съответната специалност.

ГРАФИК

1. ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
За явяващите се на кандидатстудентски изпит във филиала - от 1 юли 2004 г. до деня, предхождащ съответния състезателен изпит.
В пъвро класиране участват и кандидатите, подали документи и удостоверения за положени изпити в друго висше училище до 17 август 2004 год.
Кандидатите, подали документи от 18 август до 6 септември 2004 г. включително, имат право да участват само в трето класиране.
Документи могат да се подават както във филиал Смолян така и Университетския компютърен център на Университета в гр. Пловдив.

2. Конкурсни състезателни изпити в Смолян през 2004 г.
1. Биология - 27юли
2. География на България - 28 юли
3. Български език - 29 юли
4. Математика - 30 юли
5. Английски език - 31 юли
6. Руски език - 1 август
7. Немски език 2 август
8. Френски език - 3 август
9. История на България - 4 август

3. Обявяване на първото класиране ­ до 20 август
4. Записване на приетите студенти и приемане на молби за второ класиране - до 27 август
Забележка: Молбите за класиране по първа желана специалност се приемат само след първо класиране.
5. Обявяване на второ класиране - до 30 август
6. Записване на приетите студенти - до 6 септември
7. Настаняване на приетите студенти в общежитието на филиала - от 27 до 30 септември
8. Начало на учебната година ­ 1 октомври

Кандидатстудентска информация по всички въпроси:
Смолян, ул. "Дичо Петров" № 32 : тел. /0301/ 6-24-05; 6-23-39.ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - гр. Смолян

Приложение №5

СПИСЪК на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити и на специалните предмети от дипломата за средно образование, които участват в образуването на бала

Срокът на обучение в Техническия колеж в Смолян е тригодишен. Образователно-квалификационната степен ­ "СПЕЦИАЛИСТ".
В Приложение № 5 са дадени формите на обучение за различните специалности, конкурсният изпит и оценките от дипломата за образуване на състезателния бал.
Кандидатите за колежа в гр. Смолян, подават документи и полагат състезателен изпит, посочен в Приложение № 5, който се организира и провежда в колежа в гр. Смолян (ул. "Дичо Петров" № 32 : тел. /0301/ 33 729 и 33 627).
Завършилите колежа специалисти са подготвени да извършват производствена, конструкторска, технологична, експлоатационна, ремонтна и организационно-управленческа дейност, отнесена към:
­ авторемонтната техника;
­ машиностроителното производство, особено в областта на дървообработващите машини и съоръжения;
­ експлоатация на ел. машини и съоръжения;
- строителство, ремонт и експлоатация на цифрови комуникационни централи;
- информационно осигуряване на фирми и предприятия (оптични и компютърни комуникации).
Засиленото компютърно обучение предлага допълнителни възможности за реализация в различни области.
Приемът на студенти за Техническия колеж се извършва чрез конкурсен изпит по Математика (важи програмата и продължителността на университета).
Оценката от държавен зрелостен изпит (матура) по Математика, положен в годината на кандидатстване, се признава за конкурсен изпит.
При наличие на оценката от матура, кандидатите могат да се явят и на конкурсен изпит, като при образуването на бала се взема по-високата от двете оценки.
Оценката от конкурсен изпит по Математика, положен в друго висше училище в годината на кандидатстването, се признава за колежа в гр. Смолян.


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ ­ гр. Пазарджик

Приложение №6

СПИСЪК на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити и на специалните предмети от дипломата за средно образование, които участват в образуването на бала

За трите специалности ще се провежда изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.
Срокът на обучение в Педагогическия колеж в Пазарджик е тригодишен. Завършилите получават образователно-квалификационна степен "СПЕЦИАЛИСТ" и професионална квалификация "детски учител" или "начален учител".
В Приложение № 6 са дадени формите на обучение за различните специалности, конкурсните изпити и оценките от дипломата за образуване на състезателния бал.
Кандидатите за колежа в гр. Пазарджик, подават документи и полагат състезателни изпити, посочени в Приложение № 6, които се организират и провеждат в колежа в гр. Пазарджик.

ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 3 ЧАСА
Изпитът включва и се провежда върху задачи 2 и 3 от общия изпит по Български език. (Виж програмата за състезателния изпит по Български език на ПУ).
За специалност Предучилищна педагогика и чужд език ще се проведе и тест по английски език. Незаетите места с издържалите двата изпита ще се попълват от издържалите изпита по български език.
За учебната 2004/2005 година ще се приемат студенти в редовно обучение.

Срокове за подаване на документи е от 1 до 15 септември 2004 г. в ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ ­ ГР. ПАЗАРДЖИК
На 16 септември - провеждане на изпита по български език.
На 17 септември - провеждане на тест по английски език.

Кандидатстудентска информация по всички въпроси:
Пазарджик ; тел. /034/ 44-45-21 или 44-44-01.

Приложение №7

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРИ КОИТО НЕ СЕ РАЗРЕШАВА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ФИЛИАЛИТЕ В КЪРДЖАЛИ И СМОЛЯН И КОЛЕЖИТЕ В ПАЗАРДЖИК И СМОЛЯН

I. Тежки неврологични заболявания, които водят до значителни нарушения на двигателните функции: дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др. екстрапирамидни хиперкинези, травмена енцефалопатия, травмени увреди на гръбначния мозък и периферните нерви, трайни остатъчни увреди на централната и периферната нервна система след възпалителни, токсични и съдови заболявания, системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат.
II. Психични заболявания: шизофрения, циклофрения и епилепсия.
III. Открити форми на туберкулоза.
IV. Абсолютна и практическа двустранна слепота.
V. Намаление на слуха на двете уши, ако не може да се коригира с лечение или слухопротезиране; тежка парализа или пареза на говорните органи; разстройства в цветоусещането (анопия и аномалия тип А и В); некомпенсирани повреди на опорнодвигателния апарат, тикове на пишещата ръка или други увреди, които пречат на писането.
За укриване на заболявания, при които не се разрешава кандидатстване, кандидатите се отстраняват от участие в конкурса, а ако са приети за студенти, се отстраняват от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".