| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "Й. ФИЛАРЕТОВА"
  СОФИЯ, ул. "Й. Филаретова" 3
  02/ 952 33 65; 915 46 25
  www.mu-sofia.bg/node/32

 
Правилник за прием
за специалности след средно образование
ПРАВИЛНИК

за прием на студенти в Медицински колеж “Йорданка Филаретова” - София за учебната 2004/2005 година

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Приемането на студенти в МУ-София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерство на образованието и науката и съгласно изискванията на настоящия Правилник.

Забележка: МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативните актове, влезли в сила след издаването на този Справочник.

Чл.2. За специалностите „Медицина", "Стоматология", „Медицинска сестра",„Акушерка",„Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант","Помощник фармацевт","Рехабилитатор", „Санитарен инспектор", "Социален работник", "Масажист" и „Зъботехник" се приемат студенти само за редовна форма на обучение, а за специалността „фармация" - и за задочна форма (за помощник-фармацевти).

Чл.З. Броят на местата за прием на студенти се утвърждава от Министерски съвет.

Чл.4. Кандидатстването за специалностите „Медицина", "Стоматология" и „Фармация" се извършва чрез писмени конкурсни изпити по биология и химия, а за специалностите „Медицинска сестра",„Акушерка", „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант","Помощник фармацевт","Рехабилитатор", „Санитарен инспектор","Социален работник" с писмен изпит по биология; за специалността „Масажист" - с устен изпит по биология; за специалността „Зъботехника"- писмен изпит по биология и практически изпит по моделиране.

Чл.5. Кандидат-студентите могат да кандидатстват и в други висши училища и колежи,като се съобразяват с обявения оттях график за провеждане на конкурсните изпити

И.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.6. За обучение в МУ-София могат да кандидатстват лица.които:

- са български граждани, завършили средно образование,даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения и имат оценки по „биология" и „химия" в дипломата за средно образование или официален документ за приравнителни изпити (вж.§1 от Допълнителните разпоредби);

- имат оценка или „издържал" по физическо възпитание в дипломата за средно образование - за специалност „Рехабилитатор";

- са с увредено зрение, удостоверено с Решение наТЕЛК (I или II група) - за специалност „Масажист";

- са чужденци, постоянно пребиваващи в страната;

- са с двойно гражданство,едното от които е българско;

- не изтърпяват присъди към началото на учебната година;

- са правоимащи по чл.68,ал.2 от ЗВО и чл.23 т.1 от този Правилник и Приложение No 1;

- са отстранени студенти, желаещи да възстановяват студентските си права (с уверение от съответния Деканат за последен заверен семестър и годината на отстраняването).

- са лауреати на Национални и Международни олимпиади по биология и химия.

III. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.7. В срока, посочен в Приложение No 2, кандидат-студентите подават лично или чрез други лица, (които да носят личната карта на кандидат-студента),

следните документи:

1. Молба по образец и състезателен картон, валидни само за МУ-София (средният лист на този справочник).

Внимание: Кандидат-студентите могат да подреждат в състезателния картон всички специалности за Медицински университет-София и Медициниските колежи, ако кандидатстват с приемни изпити по биология и химия и за специалностите в МК, ако кандидатствате приемен изпит само по биология.

2. Диплома за завършено средно образование оригинал, (която се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите) и един екземпляр незаверено ксерокопие от дипломата. Завършилите средно образование в небългарски училища представят диплома, легализирана в МОН по съответния ред.

3. Диплома за „помощник-фармацевт" за кандидатстващите за специалност „фармация" - задочна форма, оригинал, която се връща на кандидат-студента веднага след приемане на документите или уверение от съответния колеж за предстоящо дипломиране през 2004г. (Оригиналната диплома се представя преди първото класиране).

4. Документ от МОН за Лауреат на Национална или Международна олимпиада по биология и/или химия.

5. Уверение от съответния Деканат за желаещите да възстановят студентските си права (в същия ВУЗ и същата специалност),

6.За кандидат-студенти по чл.68,ал.2 от ЗВО:

6.1 .Смъртен акт, удостоверение за наследници и незаверени фотокопия от тях за кръгъл сирак (до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването).

6.2. Решение на ТЕЛК за втора група инвалидност в съответствие с изискванията на Приложение No 1.

6.3. Решение на ТЕЛК за първа или втора група инвалидност за кандидатите за специалност „Масажист";

6.4. Кандидатстващите за специалност „Рентгенов лаборант" да представят медицинско заключение от НЦРРЗ (Секция „Медицинска радиозащита", ул."Чаталджа" № 47А или ул."Бяло море" № 8) за право на работа в среда с йонизиращо лъчение.

6.5. Актове за раждане на децата и незаверени фотокопия от тях за многодетните майки.

7. Таксата за участие в кандидат-студентския конкурс се заплаща при подаване на документите.

От такса се освобождават кръглите сираци и инвалиди първа и втора група, а полусираците плащат 50% срещу представяне на смъртен акт и удостоверение за наследници.

8. Кандидатите,отбиващи редовната си военна служба, представят документ от съответното поделение, че подлежат на уволнение към началото на учебната година.

Кандидатстващите за всички специалности и форми на обучение в МУ-София подават документите си само на бул. „Акад. Ив. Гешов" 15 в Центъра по хигиена, ет.1.

Чл.8. Не се приемат документи по пощата, както и такива,които не са попълнени точно и по образец.

Внимание: При попълване на документите ползвайте примера от Приложения № 5 и 6.

След срока, определен в Приложение № 2, не се приемат документи и не се правят никакви поправки и промени в тях. Технически грешки се отстраняват до първия изпит.

IV. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл.9.1.Кандидидатстващите за всички специалности на МУ-София и Медицинските колежи полагат единен писмен изпит по билогия.

9.2.Кандидатстващите за специалностите на МУ-София: медицина.стоматология и фармация полагат и писмен изпит по химия.

9.3. За специалността „Масажист" (лица с увредено зрение) изпитът по биология е устен и се провежда на същата дата в МК-София по същите теми, изтеглени за писмения изпит.

9.4. Кандидатстващите за специалност„3ъботехника" полагат изпит по моделиране на датата от Приложение № 3. Изпитът се провежда само в МК-София. След приключване на изпита кандидат-судентьт предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията. След окончателното приключване на изпита по моделиране, кандидат-студентите заедно с квесторите по зали напускат изпитната зала и изчакват запечатването й. Разпечатването на залата се извършва от Председателя и членовете на Техническата комисия, които нанасят фиктивните номера.

Чл.10. В деня на писмените изпити кандидат-студентът е длъжен:

1. Да носи документ за самоличност (лична карта или военна книжка) и разпечатката за допускане до изпита.

2. От 7.00 до 7.30 ч. да заеме мястото си в залата.

3. Да остави на определените за целта места в залата личния си багаж

/вкл. мобилни телефони и др./, както и учебници,материали.помагала или други предмети,които могат да компрометират изпита му.

4. Да използва само синя химикалка!

5. Преди обявяване на темите да постави разпечатката за допускане до изпит в малкото пликче, без да го залепя.

6. Да номерира всяка страница от получените комплекти с арабски цифри.

7. Да напише в правоъгълник „А" на първа страница: „Изпит по билогия,респ.химия и датата на изпита

8. След обявяването на темите, кандидат-студентът:

• Преписва дословно, без съкращения темите от черната дъска в определения за това правоъгълник „Б"; при недостиг на място, преписването продължава на стр.2,но в никакъв случай на мястото за оценка и мотиви (Приложение №4);

- Започва изложението по темите от втора страница на комплекта (непосредствено след преписаните теми, ако са прехвърлени от страница1);

- Поставя в средни скоби „[]" допуснатите грешки, грешни думи или текст, без да се задраскват.

- Пише всички пропуснати текстове, схеми или фигури в хода на изложението, без да ги отбелязва допълнително с цифри,стрелки или други знаци.

9. След приключване на работата по темите кандидат-студентът е длъжен:

- Лично да предаде писмената си работа на главния квестор в залата и да изчака, докато целият комплект се залепи в големия плик;

- Да се подпише на съответното място в изпитния протокол.

- Да получи обратно документа си за самоличност;

Чл,11. Писмените работи са анонимни. При доказано подсказване, преписване или опит за преписване,както и при нарушаване анонимността на писмената работа чрез знак, входящ номер и др., писмената работа се анулира.

V. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ

Чл.12. Проверка и оценка на писмените конкурсни изпити.

12.1. Критериите за оценка на писмените работи се обявяват в деня на изпита (на бул."Акад. Ив. Гешов" № 15).

12.2. Писмените конкурсни работи се оценяват от двама проверители, независимо един от друг. Всеки проверител оценява по отделно всеки изпитен въпрос с точност до 0,25 и оформя оценката си като средна аритметична от оценката на отделните въпроси.

12.3. Крайната оценка се оформя като средна аритметична от оценката на двамата проверители, ако разликата в оценката е не по-голяма от 0,50.

12.4. При разлика по-голяма от 0,50 работата се проверява и оценява от арбитър.

12.5. Арбитрират се задължително и всички работи с оценка равна или по-висока от „отличен 5,50".

12.6. След оценяване на всяка писмена работа, проверяващите нанасят на нея крайната оценка заедно с мотивите си за нея и се подписват.

Чл.13. В тридневен срок от обявяване на резултатите от конкурсния изпит кандидат-студентът има право да индентифицира писмената си работа лично.

Чл.14. Оценките от писмените работи не подлежат на преоценяване,

Чл.15. Отговорите на устния изпит по биология (за специалност „Масажист") се оценяват от тричленна комисия с точност до 0,25. Всеки член на комисията води собствен протокол. Крайната оценка се оформя като средно аритметична от оценките на тримата членове на комисията. Оценката на комисията е окончателна и не подлежи на преоценяване.

Чл.16.1. Конкурсните работи по моделиране се проверяват от изпитна комисия, назначена сьс заповед на Ректора на МУ-София, в определени за целта зали.Конкурсните работи не могат да се изнасят от залите.

16.2. Комисията изготвя и обявява критериите за оценяване на конкурсните работи по моделиране в деня след приключване на изпита.

16.3. Работите по моделиране се преглеждат от две тричленни комисии, независимо една от друга.

16.4. Конкурсните работи по моделиране се оценяват с точност до 0,25 и се отразяват в протокола на всяка комисия.

16.5. Когато разликата в оценките на двете комисия по моделиране е не по-голяма от 0,50, окончателната оценка е средно аритметична от двете оценки и се нанася в окончателния протокол.

16.6. При разлика по-голяма от 0,50, конкурсната работа по моделиране се проверява и оценява от арбитражна комисия, чиято оценка е окончателна.

Чл.17. На лауреатите от Национални и Международни олимпиади се признава оценка отличен 6,00 на съответния изпит (биология, химия или на двата) при представяне на удостоверение от МОН.

Чл. 18. Обявените резултати от конкурсните изпити са окончателни и важат само за годината, в която са проведени изпитите.

VI. ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ

Чл.19. Балът за класиране за специалностите медицина, стоматология и фармация се образува от сбора на оценките по биология и химия от дипломата за средно образование и удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36,00, а минималният за участие в класирането е 28,00.

Чл.20. Балът за класиране за специалностите в Медицинските колежи се образува както следва:

1. За всички специалности без „Зьботехника" - от удвоената оценка от състезателния изпит по биология и оценките по билогия и химия от дипломата за

завършено средно образование. Максималният бал е 24,00.

2. За специалността „Зъботехника" - от оценката от конкурсния изпит по биология, утроената оценка от състезателния изпит по моделиране и оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.Максималният бал е 36,00.

Чл.21.1. Класирането за специалностите „медицина", „стоматология" и „фармация" се извършва по категории (мъже и жени) по първата желана специалност,посочена в сътезателния картон (Приложение № 6) и по низходящ бал. За дадена специалност се класират първоначално по низходящ бал само лица,посочили тази специалност на първо място.При недостиг на кандидат-студенти с бал над 28,00 за съответната категория и специалност, класирането се извършва по втората желана специалност по реда на бала.

21.2. При второ и последващи класирания се запазва принципът за приоритет на първата желана специалност.

21.3. Съотношението между категория „жени" и категория "мъже"е 1:1.

Чл.22.1. Класирането за специалностите на Медицинските колежи се извършва по низходящ ред на бала и по реда на желаните специалности, посочени в състезателния картон (Приложение № 6).

22.2. Класирането се извършва в съответствие с утвърдените планови места по специалности и проценти за категориите мъже и жени.

22.3. Незаетите'след последното класиране планови места за мъже се попълват по реда на бала от жени и обратно.

22.4. Приетите за студенти, в МК, които не желаят да участват вследващи класирания, попълват декларация по образец за съответния колеж.

Чл.23.1. В съответствие с чл,68,ал.2 на ЗВО за всички специалности в МУ - София се приемат кандидат-студенти от следните групи:

А, Инвалиди втора група и военноинвалиди в съответствие с изискванията на Приложение № 1 ;кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече деца.

Б, Близнаци, ако единият от тях е приет на общо основание по бал.

23.2. Квотата за прием на кандидат-студенти по чл.23.1 се определя с Държавен нормативен акт.

23.3.Кандидатите по чл.23.1 за специалностите „Медицина", "Стомато­логия" и „фармация" участват в класирането само ако имат минимален бал 28,00.

За специалностите на медицинските колежи кандидатите трябва да имат успешно положени изпити.

23.4. Ако квотата на кандидатите по чл.23.1 е в рамките на плановите бройки и няма кандидати съгласно чл.23.3, бройките се прехвърлят за класиране на общо основание.

Чл.24. Кандидат-студентите,участващи в конкурса за възстановяване на студентски права, се класират извън държавната поръчка,ако положат успешно конкурсните изпити.

Чл.25. Кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за съответната специалност, се приемат над утвърдените планови бройки.

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания.

VII. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл.26. Приетите за студенти в МУ-София се записват съгласно Заповед на Ректора с документи по Приложение № 7, в сроковете,посочени в Заповедта.

ВНИМАНИЕ: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от всички класирания,обявени на бул. „Акад. Ив. Гешов" № 15 и се явяват за записване в съответните факултети и колежи в посочения в Заповедта за записване срок.

Чл.27. Кандидат-студенти, приети в съответните специалности,незаписали се в определените срокове,губят правото си на студенти.

Чл.28. Класиране се извършва до попълване на всички места. VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Когато в дипломата на български гражданин няма оценка,която участва в образуването на състезателния бал,кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в средно училище,определено от МОН, Ако в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващите предмети, от които едната е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение,за окончателна се смята оценката от зрелостния изпит. Оценките от ЗИП и СИП не са балообразуващи.

§2. За проявена недобросъвестност или неспазване на установения ред при оценяване на писмените работи.обработка на кандидат-студентските документи,класирането и записването на студентите,членовете на съответната

комисия се наказват дисциплинарно. На виновните лица не се изплаща възнаг­раждение. Ако извършеното деяние е престъпление, за него се уведомява прокуратурата.

§3. Кандидат-студентите, представили документ с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на кандидат­студентските документи или да заблудят приемните комисии или ръководствата на висшите учебни заведения,се отстраняват от участие в конкурса и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.Ако неверността на кандидат-студентските документи бъде установена след приемането на кандидат-студента,независимо от курса на обучениедой се отстранява от МУ-София и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

§4. Молби и жалби по кандидат-студентски въпроси се отправят към Ректора на МУ-София до 03.09.2004г.

§5. След 10.09.2004 г. кандидидат-студентски въпроси не се разглеждат!

IX. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ Медицина

Обучението на студентите по медицина е организирано в три степени (бгодини).

Първа степен - предклинично обучение (2 години) - дава на студентите необходимите биологични и медицински знания, които представляват основа за клиничното им обучение като лекари.

Втора степен - клинично обучение (4 години),което има за цел придобиване на познания за диагностициране и лечение на болните. След III курс обучението се извършва в циклична система,при която изпитите се полагат непрекъснато през учебната година, след приключване на занятията по съответната дисциплина.

Трета степен - предципломен стаж (1 година),който се провежда в университетските болници и болнични бази и има за цел прилагането на усвоените знания при леглото на болния и в поликлиничния кабинет. Всеки цикъл от стажа по „вътрешни болести","хирургия","педиатрия","АГ,"хигиена,епидемиология и инфекциозни болести", „социална медицина" и "обща медицина" завършва с държавен изпит.

Издържалите държавните изпити придобиват образователно-квапификационна степен „магистър" и правоспособност „лекар".