| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ"
  ПЛОВДИВ, бул. "Дунав" 78
  032/ 650 391; 650 355
  agricollege.hit.bg


СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ)
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ се изучава във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ" гр. Пловдив

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: СПЕЦИАЛИСТ
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО (3 години) и ЗАДОЧНО (3.5 години)

ХАРАКТЕРИСТИКA
Подготвя специалисти с висше образование в областта на стопанското управление /бизнес и администрация/.
Форма на обучение:
Редовно - 3 години; задочно - 3,5 години.
Учебния план включва следните основни дисциплини:
Основи на управлението, икономика, бизнес-планиране и контрол, управление на човешките ресурси, маркетинг, финанси, счетоводство, западни езици, право, информационни технологии, бизнес-етика, бизнес-психология и др.
Учебният план е гъвкав и дава възможност студентите по свой избор да изучават повече от 20% избираеми и допълнителни дисциплини, в съответствие със собствените си интереси, планове и възможности.
Обучението се провежда от високо-квалифицирани професори, доценти и асистенти, както и утвърдени експерти от практиката.
Практическата подготовка се организира в тясна връзка с иновационните технологии и методи. Предлагат се стажове в европейските страни.
Реализация на кадрите:
* Специалността изгражда нов тип специалисти, съчетаващи мотивация, знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал.
* Допълнителната солидна езикова и компютърна подготовка дава възможност на завършилите да решават широк кръг управленски задачи в условията на пазарната икономика и информационното общество.
* Реализират се като отлични мениджъри в аграрния сектор и преработвателната индустрия.
Учебно-научните центрове във Велико Търново и Русе предлагат тази специалност.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Балът се образува по шестобална система, както следва:
Като средна аритметична оценка от следните три оценки:
А. Оценка по български език от дипломата
В. Оценка от дипломата за средно образование, по избор: математика, физика, химия, български език, история, география и биология
С. Оценка от изпитния тест по агробизнес култура

Конкурсни изпити
 1 Тест по агробизнес култура Програма