| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ"
  ПЛОВДИВ, бул. "Дунав" 78
  032/ 650 391; 650 355
  agricollege.hit.bg


ФЕРМЕРСТВО
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността ФЕРМЕРСТВО се изучава във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ" гр. Пловдив

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: СПЕЦИАЛИСТ
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО (3 години) и ЗАДОЧНО (3.5 години)

ХАРАКТЕРИСТИКA
Подготвя специалисти с висше образование за мениджмънта на малкия и среден агробизнес.
Форма на обучение: редовна - 3 години; задочна - 3,5 години
Учебния план включва:
Технологични дисциплини от растениевъдството и животновъдството, технически дисциплини, икономически дисциплини, право, езиково обучение и компютърно обучение.
Практическите стажове и практики са много съществена част от обучението по специалността. Те се провеждат в западноевропейски страни и САЩ.
Реализация на кадрите:
1. мениджъри в агробизнеса.
2. ръководители на земеделски сдружения
3. специалисти в земеделски служби
4. консултанти
5. фермери
6. технолози
Специалността създава кадри, способни да организират производството и управлението на малки и средни фамилни или кооперативни земеделски стопанства, както и да участват в съвместни земеделски производства с международно участие.
Учебно-научните центрове в Силистра, Велико Търново и Русе предлагат тази специалност.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Балът се образува по шестобална система, както следва:
Като средна аритметична оценка от следните три оценки:
А. Оценка по български език от дипломата
В. Оценка от дипломата за средно образование, по избор: математика, физика, химия, български език, история, география и биология
С. Оценка от изпитния тест по агробизнес култура

Конкурсни изпити
 1 Тест по агробизнес култура Програма