| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ"
  ПЛОВДИВ, бул. "Дунав" 78
  032/ 650 391; 650 355
  agricollege.hit.bg


ТЕХНОЛОГИЯ ПО ГРАДИНАРСТВО И ВИНАРСТВО
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността АГРАРНА ИКОНОМИКА се изучава във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ" гр. Пловдив

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: СПЕЦИАЛИСТ
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО (3 години) и ЗАДОЧНО (3.5 години)

ХАРАКТЕРИСТИКA
Подготвя специалисти с висше образование по производството, преработката и реализацията на плодове, зеленчуци, грозде, етерично маслени култури, билки и цветя, които отговарят на технологичните изисквания, норми и стандарти на ЕИО за биологична продукция.

Учебният план включва дисциплини по технология на производството, преработката и пласмент на биопродукти по европейски стандарти. Осигурена е и необходимата технологическа, компютърна, езикова и правна подготовка, външна и вътрешна търговия, агротуризъм, екология.
Практическа подготовка се провежда в европейски и български стопанства, винарски изби, овощни и зеленчукови градини, лозя, преработвателни и търговски фирми, научно-експериментални стопанства.

Реализация на кадрите:
Като собственици, мениджъри и технолози в български и европейски фирми, които затварят цикъла от производство на суровина, през преработка и пакетиране, до реализация на пазара.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Балът се образува по шестобална система, както следва:
Като средна аритметична оценка от следните три оценки:
А. Оценка по български език от дипломата
В. Оценка от дипломата за средно образование, по избор: математика, физика, химия, български език, история, география и биология
С. Оценка от изпитния тест по агробизнес култура

Конкурсни изпити
 1 Тест по агробизнес култура Програма