| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ"
  ПЛОВДИВ, бул. "Дунав" 78
  032/ 650 391; 650 355
  agricollege.hit.bg


АГРАРНА ИКОНОМИКА
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността АГРАРНА ИКОНОМИКА се изучава във ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ" гр. Пловдив

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: СПЕЦИАЛИСТ
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО (3 години) и ЗАДОЧНО (3.5 години)

ХАРАКТЕРИСТИКA
Подготвя специалисти по Аграрна икономика с висше образование
Специалността има и дистанционна форма на обучение в учебно-научните центрове във Велико Търново, Силистра и Русе.
Учебният план включва:
Икономически, управленчески дисциплини и езикова подготовка. Застъпени в учебния план са предметите: микро- и макроикономика, право, западни езици, управление, стокознание, маркетинг и търговия, както и технологични дисциплини и информатика.
Теоретичната подготовка по задължителните и възможността за избор на допълнителни и избираеми учебни дисциплини, прави студентите участници в изграждане на учебен план, съобразно техните бъдещи професионални интереси.
Стажовете в чужбина са част от обучението и се провеждат ежегодно в елитни западноевропейски стопанства .
Реализация на кадрите:
Дипломираните специалисти по "Аграрна икономика" имат необходимите знания и умения и могат успешно да се реализират като:
* мениджъри във всички сфери на агробизнеса
* организатори производство и пласмент в преработвателни предприятия
* консултанти в областта на агробизнеса
* съдружници във фирми с участие на партньори от чужди страни
* специалисти в земеделски служби и кредитни инспектори
* застрахователи
* собствен бизнес
* ръководители на кооперации

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Балът се образува по шестобална система, както следва:
Като средна аритметична оценка от следните три оценки:
А. Оценка по български език от дипломата
В. Оценка от дипломата за средно образование, по избор: математика, физика, химия, български език, история, география и биология
С. Оценка от изпитния тест по агробизнес култура

Конкурсни изпити
 1 Тест по агробизнес култура Програма