| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕЖ ПО СТРОИТЕЛСТВО
  СОФИЯ, ул. "Суходолска" 32
 
  www.vsu.bg


СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ се изучава във ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - гр. СОФИЯ; КОЛЕЖ ПО СТРОИТЕЛСТВО - СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: СПЕЦИАЛИСТ
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО (3 години) ЗАДОЧНО (3.5 години)

ХАРАКТЕРИСТИКА
- Професионални знания:
Випускникът, придобиващ образователно-квалификационна степен "специалист" по специалността "Строителство на сгради и съоръжения" трябва да притежава: теоретична подготовка, осигуряваща фундаментални знания по: приложна математика, механика (елементи от теоретична механика, съпротивление на материалите и строителна статика) и геология; специализираща и технологическа подготовка по: техническо чертане, строителни материали, геодезия, сградостроителство, водоснабдяване и канализация, земна механика и фундиране, стоманобетон, стоманени конструкции, мостово строителство, пътища, строителни машини, технология и организация на строителството, охрана на труда и екология, основи на счетоводството, мениджмънт на строителна фирма, икономика и бизнес планиране в строителството и нормативна уредба в строителството; практическа подготовка; компютърна и езикова подготовка за реализиране на специалността.

- Професионални умения:
Випускникът, придобиващ образователно-квалификационна степен "специалист" по специалността "Строителство на сгради и съоръжения" трябва да умее: да осъществява ефективно техническо ръководство на строителни обекти, като извършва договореното строителство качествено и в срок; да си служи с проектните документации и да ползва техните елементи; да си служи с геодезически инструменти със средна и малка точност; да осъществява предприемаческа дейност; да изработва документи по офериране, договаряне, планиране и отчитане на строителството; да участвува в изработването на проекти за сгради и съоръжения; да си служи с нормативните документи от професионално направление строителство, както и със съответната научна и справочна литература; да ползва съвременна компютърна техника и информационни технологии; да ползва чужд език в строителната си практика.

БАЛООБРАЗУВАНЕ
Състезателният бал за класирането на кандидат-студентите, полагащи изпити по математика по специалността "Строителство на сгради и съоръжения", образователно квалификационна степен "специалист" се образува като сума от посочените оценки, както следва:
А. Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика или оценката от Държавния зрелостен изпит по математика, като се взима по-високата оценка;
В. Най-високите две оценки по дисциплините математика, физика, строителна механика и стоманобетон от дипломата за средно образование. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
Максималният бал е 24.00.

При формиране на състезателния бал на кандидат-студентите за степен "специалист" ще бъде вземана предвид оценката от конкурсния изпит за степен "бакалавър" при условие, че е по-висока или кандидат-студентът не се е явил на конкурсен изпит за степен "специалист". Това важи само, когато са подадени документи за двете степени.

Конкурсни изпити
 1 Математика Програма
 (или) Матура по Математика Програма