| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 8
  02/ 625 46 70
  www.uctm.edu

 
Правилник за прием
за специалности след средно образование
ПРАВИЛА
за приемане на студенти за образователна степен "бакалавър" и образователна степен "специалист"


I. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 1. (1) За редовна и задочна форма на обучение могат да кандидатстват всички български граждани, които:
1. имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
2. нямат заболявания, противопоказни за обучението им в ХТМУ и колежа;
3. не излежават присъди към началото на учебната година;
4. младежите, наборници, могат да кандидатстват само за места в редовна форма на обучение.
(2) За възтановяване на студентски права могат да кандидатстват бивши студенти на ХТМУ и колежа в същата специалност и форма на обучение, ако имат успешно завършен курс, с право да запишат по-горен. За писмен конкурсен изпит се признава успешно положен семестриален изпит по математика или химия.
(3) За образователна степен "бакалавър" могат да кандидатстват и завършилите степен "специалист". При среден успех от следването най-малко Добър 4.00, могат да бъдат записани във II курс по индивидуален учебен план в същата или сро9дна специалност.
(4) Завършилите образователна степен "бакалавър" могат да кандидатстват за степен "магистър" по специални правила.
Чл. 2. (1) Приемането на студенти се извършва въз основа на резултата от полагането на задължителен кандидатстудентски изпит - химия или математика (по избор). Оценката от изпита се включва като балообразуваща с коефициент 2,0. Оценките от олимпшиади (последен кръг) по химия, математика, физика или биология се считат за издържан конкурсен изпит.
(2) Оценките от държавна матура по химия, математика, физика или биология се приемат като оценки от конкурсен изпит. Те се включват като балообразуващи с коефициент 1,5.
(3) Кандидат-студенти, положили успешно конкурсен изпит по химия, математика, биология или физика в друго ВУ през 2004г. могат да участват с тази оценка за попълване на незаети места на трето класиране.

II. СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 3. (1) Пададените кандидатстудентски документи важат едновременно за редовна и задочна форма на обучение. В молбата кандидат-студентът включва всички специалности и форми на обучение, подредени по реда на предпочитанията си за ХТМУ и колежа.
(2) Всеки кандидат-студент посочва датата, на която ще се яви на конкурсен изпит.
(3) Документи по пощата не се приемат.
(4) ХТМУ - София не носи отговорност за неблагоприятни последици, настъпили от неправилно попълване на кандидатстудентската молба.
Чл. 4. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез друго лице документи по обявен образец в следните срокове:
- от 21 юни до 10 юли вкл. за всички изпитни дати;
- от 14 юли до 19 юли вкл. за вторите изпитни дати.
(2) За участие в конкурса кандидат-студентите подават следните документи:
1. плик-молба до Ректора (по образец);
2. оригинал и копие на дипломата за средно образование. Оригиналът се връща веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, приемащо кандидатстудентски документи;
3. документ за военна служба:
- военна книжка - за отслужилите и окончателно освободени от наборна военна служба
- удостоверение за уволнение от наборната военна служба към началото на учебната година;
4. студентско уверение за възстановявящите студентски права;
5. за завършилите образователна степен "специалист" или "бакалавър" - академична справка, както и оригинал и копие от дипломата за висше образование. Оригиналът се връща след проверка от длъжностното лице.
(3) Документите се подават в сградата на ХТМУ - София или в бюрото за прием на кандидатстудентски документи в страната, обявени в този справочник.

III. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ
Чл. 5. (1) Класирането на кандидат-студенти се извършва въз основа на състезателен бал, който се образува както следва:
- оценката по химия от дипломата;
- оценката по математика от дипломата;
- оценката по физика от дипломата;
- удвоената оценка от изпита.
(2) За специалностите "Химично инженерство" с преподаване на немски език и "Индустриална химия" с преподаване на френски език - се полага задължително тест съответно по немски и френски език с оценка "издържал" и "неиздържал". От теста се освобождават кандидати, завършили езиково училище (прил. 5).
(3) При вписани в дипломата две оценки по балообразуващ предмет - от зрелостен изпит и от курса на обучение - за окончателна се приема оценката от зрелостния изпит.
(4) За конкурсен изпит се признават изпитите по химия или математика от академичната справка на завършилите колеж.
Чл. 6. (1) С издържани конкурсни изпити по химия, математика, физика или биология в друго висше училище, кандидат-студентите могат да участват само за попълване на свободни места след второ класиране.
(2) Оценката по биология е балообразуваща само за специалностите "Инженерна екология и опазване на околната среда" и "Биотехнологии".

IV. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ
Чл. 7. (1) Програмите за състезателните изпити (тестове) са в съответствие с действащите учебни планове и програми за средното училище.
(2) Темите за писмените изпити (тестове) се подготвят от комисии, назначени със заповед на Ректора.
Чл. 8. (1) Конкурсните изпити (химия или математика) започват в 8.00 часа и са с продължителност 5 часа. Те са писмени и анонимни.
(2) Конкурсният изпит по химия е тест и логически задачи, съгласно програмата (прил. 2).
(3) Конкурсният изпит по математика се състои в решаване на задачи от материала съгласно програмата (прил. 3).
(4) Основни данни на кандидат-студентите, сгради, зали, в които ще се проведат конкурсните изпити, се обявяват един ден предварително.
(5) Кандидат-студентите се явяват в посочената сграда и зала до 7.30 часа, като представят лична карта (военна книжка) и фактура за платена кандидатстудентска такса.
(6) На изпит се допуска ползването на химикалка, пишеща синьо. За изпита по математика се допускат: черен молив, триъгълник, пергел, гума, четиризначни математически таблици и формули8 (одобрени от МОН). Ползването на калкулатор не се разрешава. За изпита по химия се разрешава ползването на периодична система.
(7) През първите два часа на изпита кандидат-студентът няма право да напуска залата. Излизане от залата се разрешава по изключение, с придружител служебно лице.
Чл. 9. (1) При доказано преписване или опит за преписване, както и при нарушаване на анонимността на конкурса (независимо от кого), писмената работа се анулира и кандидат-студентът се лишава от по-нататъшно участие в конкурса.
(2) Когато има неволно нарушаване на анонимността, кандидат-студентът е длъжен да заяви това. В такъв случай се дава нов изпитен комплект.
(3) Кандидат-студентите предават изпитната си работа на отговорника на залата, който в негово присъствие запечатва големия плик с писмената му работа и малкото пликче с фиша, на който са записани личните данни.
Чл. 10. Конкурсните тестове по немски и френски език за специалностите по чуждестранни учебни планове с преподаване на чужд език ("Химично инженерство" и "Индустриална химия") се полагат по програми и начин, определен от съответния деканат (прил. 4). Тестовете се оценяват с "издържал" и "неиздържал".
Чл. 11. (1) Всяка писмена работа се проверява и оценява от двама преподаватели, независимо един от друг. Критериите за оценка се изработват от комисията.
(2) Окончателната оценка е средноаритметично от двете оценки, когато разликата между тях е до 0.5, закръглена в полза на кандидат-студента. При по-голяма разлика между оценките се провежда трето (арбитражно) преглеждане и оценяване на писмената работа, което е окончателно.
Чл. 12. (1) След обявяване на резултатите от изпитите, в определения срок, по обявен график, кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи и да проверят дали не е допусната техническа грешка.
(2) Обявените резултати от изпитите и тестовете са окончателни и не подлежат на преоценка, важат само за учебната 2004/2005 год.

V. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
Чл. 13. Класирането се извършва с компютърна програмна система по посочения в молбата ред на шифрите на специалностите, а не по словесното им описание. Допусната несъответствие между шифър и текст не е основание да се претендира, че е извършено неправилно класиране.
Чл. 14. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидат-студента желани специалности и форми на обучение в две категории - мъже и жени.
(2) При класиране на двама или повече кандидати с равен състезателен бал на последно място по дадена специалност и категория, всичките се приемат за студенти, в рамките на плана.
(3) Незаетите в дадена специалност места за мъже, в хода на класирането, могат да се трансформират в места за жени, както и обратно.
(4) Възстановяващите студентски права се класират извън плана в същата специалност и форма на обучение, в която са се обучавали.
Чл. 15. (1) Класирането за местата се извършват в няколко етапа.
(2) Всяко следващо класиране за попълване на незаети места се провежда след обявения срок за записване от предходното.
(3) Първото класиране се извършва съгласно чл. 13.
(4) Второто класиране с прекласиране се провежда за специалности и категории, в които са останали незаети места след записване от първо класиране. В него участват всички желаещи, класирани по второ, трето и т.н. желание (ако не са се записали след първо класиране), както и всички некласирани кандидат-студенти.
(5) За участие в трето класиране кандидат-студентите представят диплома-оригинал за средно образование.
(6) В трето класиране, при попълване на свободни места, могат да участват кандидат-студенти, положили успешно конкурсен изпит по химия, математика, физика или биология в друго ВУ. Те представят диплома-оригинал, служебна бележка за успешно положен изпит и заплащат кандидатстудентска такса.
(7) Незаписалите се в опревделените срокове отпадат от следващите класирания и местата им се обявяват за свободни.

VI. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
Чл. 16. Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора в посочените в графика срокове.
Чл. 17. Кандидат-студентите са длъжни да се информират лично, по телефона или от web-страницата в Интернет за резултатите от класирането9 и сроковете за записване.
Чл. 18. Приетите студенти се записват в канцеларията на факултета, който отговаря за съответната специалност. При записването си те представят освен диплом-оригинал за средно образование още:
- 3 снимки;
- документи за записване на нови студенти (по образец);
- лична карта, която след проверка се връща;
- медицинско удостоверение от психо-неврологичен център по местоживеене и медицинско свидетелство със задължителна заверка от очен лекар (далтонизъм). Уволняващите се от казармата през 2004 год. и донаборниците не представят медицинско удостоверение;
- фактура за платена семестриална такса.
Чл. 19. Братя и сестри, приети за студенти в различни специалности, могат след второто класиране, с молба до Ректора, да поискат да се обучават в една и съща специалност.
Чл. 20. Всички записани студенти могат да се откажат от правата си за следване до началото на учебната 2004/2005 год. - 13 септември 2004 год.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Кандидат-студенти кръгли сираци, инвалиди и многодетни майки се освобождават от кандидатстудентска такса.
2. Завършилите средно образование в чужбина при кандидатстване представят легализация, по установения в страната ред, диплома за средно образование.
3. Кандидат-студенти кръгли сираци, инвалиди, многодетни майки, глухи и военноинвалиди, кандидатствали в ХТМУ се приемат в рамките на плана при минимален бал. При същите условия се приемат и близнаци, ако единият от тях е приет.
4. Кандидат-студенти, послужили си с измама, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.
5. За проявена недобросъвестност при приемане на студенти, виновните лица се наказват съгласно действащото законодателство.
6. Справки и информация по приемането и записването на студентите се дав3а само от определени служенби лица. За неверни справки, давани от други лица, ХТМУ не носи отговорност.
7. Молби и жалби по кандидатстудентски въпроси се подават до Ректора в УМО, не по-късно от една седмица преди началото на учебната година - 13 септември 2004 год.

ГРАФИК
на основните етапи и срокове за приемане на студенти в ХТМУ - София за учебната 2004/2005 год.
1. Приемане на кандидатстудентски документи
- за завършили средно образование и колеж - 21.06 - 10.07.2004; 14.07 - 19.07.2004
- за завършили образователна степен "бакалавър" - 20.09 - 02.10.2004
2. Първи дати за състезателни изпити
- разпределение по сгради и зали - 10.07.2004
- изпит по химия - 12.07.2004
- изпит по математика - 13.07.2004
- обявяване на критериите за оценка
по химия - 12.07.2004
по математика - 13.07.2004
- обявяване резултатите от изпитите - до 17.07.2004
- справки за евентуално допусната техническа грешка - 19 - 20.07.2004
- тест по немски и френски език от 15 часа - 14.07.2004
- обявяване на резултатите от тестовете по езиците - 15.07.2004
3. Втори дати за състезателни изпити
- разпределение по сгради и зали - 20.07.2004
- изпит по химия - 21.07.2004
- изпит по математика - 22.07.2004
- обявяване на критериите за оценка
по химия - 21.07.2004
по математика - 22.07.2004
- обявяване на резултатите от изпитите - до 31.07.2004
- справки за евентуално допусната техническа грешка - 02 - 03.08.2004
- тест по немски и френски език от 15 часа - 23.07.2004
- обявяване на резултатите от тестовете по езиците - 24.07.2004
4. Класиране и записване
- обявяване на първо класиране - до 04.08.2004
- срок за записване след първо класиране - 04 - 06.08.2004
- обявяване на второ класиране - до 13.08.2004
- срок за записване след второ класиране - до 18.08.2004
- приемане на документи за трето класиране - 18 - 20.08.2004
(диплома-оригинал и/или оценка за издържан изпит от друго ВУ)
- обявяване на трето класиране - до 25.08.2004
- срок за записване след трето класиране - 25 - 27.08.2004
5. Начало на учебната година - 13.09.2004

ЛИЦЕНЗИРАНИ НЕМСКИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ
(завършилите тези гимназии не полагат тест по немски език за кандидатстване в ХТМУ)
БУРГАС
Езикова гимназия "Гьоте"
ВАРНА
Езикова гимназия "Йоан Екзарх"
Първа езикова гимназия
ДОБРИЧ
Езикова гимназия "Гео Милев"
КЪРДЖАЛИ
Езикова гимназия "Христо Ботев"
ЛОВЕЧ
Езикова гимназия "Екзарх Йосиф"
МОНТАНА
Езикова гимназия "Петър Богдан"
ПАЗАРДЖИК
Езикова гимназия "Бертол Брехт"
ПЛОВДИВ
Езикова гимназия "Пловдив
РУСЕ
Езикова гимназия "Фридрих Шилер"
СОФИЯ
Немска езикова гимназия
73 училище "Владислав Граматик"
Училище "Ерих Кестнер"
Гимназия "Гълъбов"
СТАРА ЗАГОРА
Езикова гимназия "Ромен Ролан"
ХАСКОВО
Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"
ШУМЕН
Езикова гимназия "Никола Вапцаров"

ЛИЦЕНЗИРАНИ ФРЕНСКИ ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ
(завършилите тези гимназии не полагат тест по френски език за кандидатстване в ХТМУ)
БЛАГОЕВГРАД
Езикова гимназия "Академик Стоянов"
Езикова гимназия "Кл. Охридски"
БУРГАС
Гимназия за романски езици "Г. С. Раковски"
ВАРНА
Езикова гимназия "Йоан Екзарх"
Езикова гимназия "Фр. Жулио - Кюри"
Езикова гимназия "А. С. Пушкин"
ДОБРИЧ
Езикова гимназия "Гео Милев"
ЛОВЕЧ
Езикова гимназия "Екзарх Йосиф"
ПАЗАРДЖИК
Езикова гимназия "Бертол Брехт"
ПЛОВДИВ
Езикова гимназия "Сент Екзюпери"
ПРАВЕЦ
Езикова гимназия "Алеко Константинов"
РУСЕ
Езикова гимназия "Гео Милев"
Езикова гимназия "К. К. Филосов"
СЛИВЕН
Езикова гимназия "Захари Стоянов"
СОФИЯ
Езикова гимназия "Владислав Граматик"
Езикова гимназия "А. Ламартин"
Езикова гимназия 18
Езикова гимназия "Св. София"
Езикова гимназия "Д. Войников"
Езикова гимназия 81
Езикова гимназия "А. С. Пушкин"
СТАРА ЗАГОРА
Езикова гимназия "Ромен Ролан"