| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ"
  ПЛОВДИВ, бул. "Дунав" 78
  032/ 650 391; 650 355
  agricollege.hit.bg

 
Правилник за прием
за специалности след средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 2004-2005 Г.
Условия за кандидатстване
Във ВУЗК могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани, завършили средно образование.Няма възрастови ограничения.
Кандидат-студентите – наборници, подлежащи на военна служба могат да кандидатстват само за редовно обучение!

Ред за кандидатстване
Всички кандидат-студенти трябва да представят следните документи:
молба до ректора
официален документ за завършено средно образование оригинал и ксерокопие (дубликат) (при подаване на документите оригиналът се сравнява с ксерокопието и се връща на кандидат-студента)
документ за самоличност
въпросник с лични данни на кандидат-студента
квитанция за платена такса за участие в конкурса
военна отчетна книжка или документ за отсрочване или отлагане на военната служба (за кандидат-студенти мъже, кандидатстващи за задочно обучение)
Кандидат-студентите могат да кандидатстват в различни специалности и форми на обучение, като ги подредят по реда на предпочитанието си.
Свитъкът от документи е оформен в плик и се получава от касата на Колежа, срещу заплатената такса за участие в конкурсния изпит.
Документите се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице, в определените срокове.

Етапи на кандидатстудентската кампания 2004/2005 за гр.Пловдив
Първи кръг
Могат да участват кандидат-студенти, завършили средното си образование през минали години.
Срок за подаване на документи – 20.04.04 – 14.05.04
Приемен изпит: 16.05.2004 – тест по агробизнес култура
Обявяване резултатите от приемния изпит – 20.05.2004
Обявяване на класирането – 27.05.2004
Срок за записване – 28.05.04 – 15.06.04
Втори кръг
Предназначен е за кандидат-студенти, завършили средното си образование през настоящата и през минали учебни години, както и за участвали в І-ви кръг, желаещи да повишат оценките от конкурсния тест.
Срок за подаване на документите - до 06.08.2004 вкл.
Приемен изпит: 08.08.2004 – тест по агробизнес култура
Обявяване резултатите от приемния изпит – 11.08.2004
Обявяване на класирането – 16.08.2004
Срок за записване – до 31.08.04 вкл.
Трети кръг
Обявява се при наличие на свободни места
В образуването на бала участва:
оценката от конкурсния изпит (тест), положен във ВУЗК или оценка от положен изпит в друго ВУ през настоящата година - признават се изпити по география, история, математика, биология, химия, икономика, български език и литература, тест по български език и литература и западен език
Срок за подаване на документи – до 02.09.2004 г. вкл.
Документите включват:
Молба за участие в класирането
Удостоверение за успешно издържан кандидатстудентски изпит
Диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)
Обявяване на класирането – 04.09.2004
Срок за записване – до 10.09.2004


Етапи на кандидатстудентската кампания 2004/2005 за гр.Велико Търново

Първи кръг
Могат да участват кандидат-студенти, завършили средното си образование през минали години.
Срок за подаване на документи за допускане до приемен изпит 01.06.04
Приемен изпит - тест за специалнвостта"Стопанско управление","Аграрна икономика"и "Фермерство"
– тест по "Агробизнес култура" 04.06.2004
Обявяване резултатите от приемния изпит – 05.06.2004
Обявяване на класирането – 07.06.2004
Срок за записване до 30.06.04

Втори кръг
Срок за подаване на документи за допускане до приемен изпит 25.08.2004
Приемен изпит тест за специалноста"Стопанско управление","Аграрна икономика"и "Фермерство" – тест по агробизнес култура 27.08.2004
Обявяване резултатите от приемния изпит – 28,08.2004
Обявяване на класирането – 30.08.2004
Срок за записване – до 15.09.04

Трети кръг
При трето класиране могат да участват кандидат-студенти, положили кандидатстудентски изпит в друго ВУ.
Срок за подаване на документи – до 10.09.2004 г.
Срок за записване – до 15.09.2004


Етапи на кандидатстудентската кампания 2004/2005 за гр.Русе

Първи кръг
Могат да участват кандидат-студенти, завършили средното си образование през минали години.
Срок за подаване на документи – 01.06.04
Приемен изпит - тест за специалността"Аграрна икономика", "Стопанско управление" и "Фермерство" тест по агробизнес култура 04.06.2004 –
Обявяване резултатите от приемния изпит – 06.06.2004
Обявяване на класирането – 10.06.2004
Срок за записване до 30.06.04

Втори кръг
Срок за подаване на документите до 25.08.2004
Приемен изпит - тест за специалността"Аграрна икономика", "Стопанско управление" и "Фермерство" тест по "Агробизнес култура"27.08.2004 г.
Обявяване резултатите от приемния изпит – 29,08.2004
Обявяване на класирането – 03.09.2004
Срок за записване – до 15.09.04

Трети кръг

При трето класиране могат да участват кандидат-студенти, положили кандидатстудентски изпит в друго ВУ
Срок за подаване на документи – 15.09.2004 г.
Срок за записване – до 17.09.2004 г.

Етапи на кандидатстудентската кампания 2004/2005 за гр.Силистра

Първи кръг
Срок за подаване на документи за допускане до приемен изпит – от 01.05.04 до 30.07.2004 г.
Приемен изпит - тест за специалността"Аграрна икономика" и "Фермерство" тест по "Агробизнес култура" 12.08.2004 г.
Обявяване резултатите от приемния изпит – 16.08.2004
Обявяване на класирането – 18.08.2004
Срок за записване до 30.08.04

Втори кръг
Срок за подаване на документи за допускане до приемен изпит 05.09.2004 г.
Приемен изпит-тест за специалността"Аграрна икономика" и "Фермерство" тест по "Агробизнес култура" 10.09.2004 г.
Обявяване резултатите от приемния изпит – 13.09.2004
Обявяване на класирането – 15.09.2004 г.
Срок за записване – до 25.09.04 г.

Трети кръг
При трето класиране могат да участват кандидат-студенти, положили кандидатстудентски изпит в друго ВУ
Срок за подаване на документи – до 20.09.2004 г.
Срок за записване – до 30.09.2004 г.

Документите включват:
Молба за участие в класирането
Удостоверение за успешно издържан кандидатстудентски изпит
Диплома за средно образование (оригинал и ксерокопие)
Приемни изпити
Кандидат-студентите задължително полагат изпит – тест, за кандидатстване по “Агробизнес култура”
Изпитите започват от 8.00 ч. и имат продължителност 2 часа.
Залите за провеждането им се обявяват в деня преди изпита.
На изпита кандидат-студентите задължително трябва да носят документ за самоличност и талона с входящия номер на документите за кандидатстване.
Балообразуване
Балът се образува по шестобална система, като средна аритметична оценка от следните три оценки:
Успех от дипломата за средно образование по български език
Оценка от дипломата за средно образование, по избор: математика, физика, химия, български език, история, география и биология.
Оценка от изпитния тест.
Такси
Обучението във висшето училище е платено.
Учебната такса се заплаща на две семестриални вноски.
Таксите се заплащат петнадесет дни преди започване на семестъра, като е възможно и плащане по банковите сметки на колежа.
Първоначалната такса за обучение се внася преди записването, в касата на колежа или по банковата сметка на ВУЗК:

ТБ “БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ” АД
ПЛОВДИВ; БУЛ. “ДУНАВ” 76
БАНКОВА СМЕТКА: 102 049 5210
БАНКОВ КОД: 56170098