| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕЖ ПО СТРОИТЕЛСТВО
  СОФИЯ, ул. "Суходолска" 32
 
  www.vsu.bg

 
Правилник за прием
за специалности след средно образование
ПРАВИЛНИК - за приемане на студенти във ВСУ “Л. Каравелов” за учебната 2004/2005 г.


Раздел I. Общи положения
Чл. 1. Висшето строително училище "Любен Каравелов" подготвя специалисти с висше образование в областта на строителството и архитектурата.
Чл. 2. Приемането на студенти във ВСУ "Л. Каравелов" за всяка образователно-квалификационна степен - "бакалавър", "магистър" и "специалист", се извършва съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти. Приемането на студентите се извършва по специалности, чрез полагане на конкурсни изпити, по низходящ ред на състезателния бал.
Чл. 3. (1) Във ВСУ "Л. Каравелов" се приемат студенти в следните специалности, образователно-квалификационни степени и форми на обучение:
1. Специалност "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ":
a) образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "строителен инженер":
· редовна форма със срок на обучение 4 години;
· задочна форма със срок на обучение 5 години.
б) образователно-квалификационна степен "магистър" след завършена степен "бакалавър" с три специализации: "Строителни конструкции", "Реконструкция и саниране на сгради и съоръжения" и "Управление на инвестиционни проекти":
· редовна форма със срок на обучение 1 година и шест месеца;
· задочна форма със срок на обучение 2 години.
в) образователно-квалификационна степен "специалист" (Колеж по строителство):
· редовна форма със срок на обучение 3 години;
· задочна форма със срок на обучение 3 години и 6 месеца.
2. Специалност "АРХИТЕКТУРА" - образователно-квалификационна степен "магистър", с професионална квалификация "архитект":
· редовна форма със срок на обучение 5 години*.
3. Специалност "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" - образователно-квалификационна степен "бакалавър", с професионална квалификация "инженер-архитект":
· редовна форма със срок на обучение 4 години;
4. Специалност "САНИРАНЕ И ДИЗАЙН НА СГРАДИ"** (Колеж по строителство) - образователно-квалификационна степен "специалист":
· редовна форма със срок на обучение 3 години.

(2) Приемането на студенти за редовна и задочна форма на обучение се извършва чрез конкурсен изпит по математика за инженерните дисциплини и математика и рисуване за "инженер-архитект" и "архитект".
--------------------------------------------------------------------------------
* Прием на студенти по тази специалност ще бъде извършено след публикуване на Постановление на МС за откриване на Архитектурен факултет.
** Приемане на студенти по специалността "Саниране и дизайн на сгради" ще бъде извършено след положителна оценка на НАОА.
(3) Приемането на студенти за редовна и задочна форма на обучение за степен "магистър" след "бакалавър" се извършва по ред и начин, регламентирани в допълнителна наредба.
(4) Кандидат-студентите за задочно обучение, които притежават дипломи за висше образование по други специалности, за които се кандидатства с математика, могат да кандидатстват по документи за определени квоти, а след приемането им могат да преминат в по-горен курс на обучение в зависимост от признатите изпити от представената академична справка.
(5) Студенти от други висши училища, приети с конкурсен изпит по математика или математика и рисуване, могат да се преместват или да се обучават по втора специалност във ВСУ "Л. Каравелов" в съответствие с Правилника за дейността на училището.
(6) Класирането, приемането и записването на кандидат-студентите се извършва по низходящ ред на състезателния бал поотделно за всяка специалност, степен и форма на обучение, съобразно посочения в кандидатстудентските документи ред.
(7) Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади по математика, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат за специалностите, при които не се изисква изпит по рисуване, без конкурсен изпит и извън утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висше образование.
Чл. 4. (1) Броят на приеманите студенти по степени и форми на обучение се определя с Решение на Министерския съвет.
(2) Студентите заплащат такси за обучение в размер, определен от Министерския съвет.

Раздел II. Условия за кандидатстване
Чл. 5. (1) За обучение могат да кандидатстват и да бъдат приети български граждани, които притежават диплома за средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища.
(2) Кандидат-студентите, завършили средното си образование в чуждестранни училища, представят при кандидатстването си във ВСУ "Л. Каравелов" диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.
(3) Донаборници могат да кандидатстват само за редовно обучение.
(4) Младежи, приети за редовно обучение във ВСУ "Л. Каравелов", се отлагат от наборна военна служба до завършване на образованието, но не по-късно от навършването на 27 години.
Чл. 6. За степените "бакалавър" и "специалист" не се допуска кандидатстване на лица, които в дипломата за средно образование нямат оценки поне по два учебни предмета от балообразуващите (математика, физика, строителна механика, стоманобетон).

Раздел III. Срокове и документи за кандидатстване
Чл.7. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез друго лице документи по образец в приемната на ВСУ, намираща се в сградата на Ректората, етаж 3, стая 26 от 0800 до 1630 часа всеки делничен ден от 21 юни до 14 юли 2004 г. включително (без събота и неделя).
(2) Кандидатстудентски документи могат да се подават и чрез:
· Бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация в страната, в срок от 21 юни до 12 юли 2004 г. (включително);
· Бюрата на Национална агенция за прием на студенти, в срок от 21 юни до 12 юли 2004 г. (включително).
(3) Кандидатстудентски документи не се приемат след определените срокове.
(4) Не се приемат кандидатстудентски документи, изпратени по пощата и такива, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени правилно, съгласно образците.
(5) ВСУ "Л. Каравелов" не носи отговорност за неблагоприятни последици, настъпили от неправилно попълване на кандидатстудентските документи.
(6) При подаване на кандидатстудентските документи се заплаща административна такса за участие в конкурса. Внесената такса не се връща на кандидат-студента.
От административна такса се освобождават кандидат-студенти инвалиди от първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването и възпитаници на социални домове.
Чл. 8. (1) За участие в конкурса всеки кандидат-студент подава следните документи:
1. Молба до Ректора на ВСУ (по образец).
2. Диплома за завършено средно образование - оригинал и ксерокопие (за обучение в степените "магистър", "бакалавър" и "специалист").
Оригиналите на дипломите се връщат след сверяване с копията и заверка от длъжностното лице, приемащо документите.
3. Документ за военна служба:
· военно-отчетна книжка за отслужилите, която след проверка се връща;
· документ за окончателно освободените от наборна военна служба (Решение на ЦВМК; лица с двойно гражданство и навършилите 30 години.);
· удостоверение за уволнение от наборна военна служба към началото на учебната година.
4. Състезателен картон.
В картона кандидат-студентите попълват желаните специалности, степени и форми на обучение в низходящ ред. За задочно обучение имат право да кандидатстват:
· жени;
· отслужили мъже;
· окончателно освободени от наборна военна служба мъже;
· уволняващи се войници към началото на учебната година.
5. Талон на кандидат-студента с входящ номер.
С талон и документ за самоличност кандидат-студентите се допускат до конкурсните изпити, проверяват резултатите от тях и класиранията.
6. Декларация за оригиналността на дипломата и пълното съответствие с представеното ксерокопие.
7. Декларация, че кандидат-студентът не е (е) завършил друго висше училище или че в момента не е (е) студент в друго висше училище.
8. Инвалидите от първа и втора група инвалидност, военноинвалидите, кръглите сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майките с три и повече деца и близнаците, които кандидатстват във ВСУ, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
9. Квитанция за платена административна такса.
(2) Не се разрешава нанасяне на корекции във вече подадените документи, освен отстраняване на допуснати грешки в личните данни и адресите на кандидат-студентите.
(3) Кандидатстудентски формуляри се закупуват от ВСУ "Л. Каравелов", бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация и бюрата на Националната агенция за прием на студенти.

Раздел IV. Конкурсен изпит и състезателен бал за кандидат-студенти
Чл. 9. (1) Кандидат-студентите полагат следните конкурсни изпити:
1. По математика - за всички специалности и степени.
2. По рисуване - за специалностите:
· "Архитектура" - степен "магистър";
· "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения" - степен "бакалавър".
(2) Конкурсният изпит по математика е съобразен с програмата по математика в средните училища.
(3) Конкурсният изпит по рисуване се провежда по следните тематики:
· първи ден - задача 1, продължителност 6 часа: рисунка на модел (стереометрично или геометрично тяло или група тела) при определени условия за промяна на пространственото положение на модела - завъртане, преместване, отнемане или добавяне на обем;
· втори ден - задача 2, продължителност 3 часа: от зададени по брой, размери и условия за поставяне стереометрични тела да се направи композиция, наподобяваща сградни форми, която да бъде нарисувана в перспектива;
- задача 3, продължителност 3 часа: рисунка на свободна композиция на предварително зададени по конкретно условие стереометрични тела в пространството.
· трети ден - задача 4, продължителност 3 часа: рисунка на вътрешността на проста еднопространствена сграда, гледана от зададена точка, по външен вид на сградата и разположение в план.
(4) ВСУ "Л. Каравелов" организира самостоятелно конкурсните изпити.
(5) Конкурсните изпити ще се проведат в училището на следните дати:
· по математика за степени "магистър", "бакалавър" и "специалист" на 20 юли 2004 г. от 800 до 1300 часа;
· по математика само за степен "специалист" (Колеж по строителство) на 22 юли 2004 г. от 800 до 1100 часа.
· по рисуване:
- първи ден само за степен "магистър" на 24 юли 2004 г. от 800 до 1400 часа;
- втори ден - за степени "магистър" и "бакалавър" на 26 юли 2004 г. от 800 до 1100 часа и от 1400 до 1700 часа;
- трети ден само за степен "магистър" на 28 юли 2004 г. от 800 до 1100 часа.
Кандидат-студентите заемат местата си в определените зали до 0750 часа. Разпределението им по зали се обявява един ден преди датата на изпита, а квесторите по зали се определят чрез жребий в деня на изпита.
(6) Кандидат-студентите се допускат до конкурсния изпит след представяне на документ за самоличност и талон на кандидат-студента.
(7) Вариантите на задачите за конкурсния изпит се подготвят от комисия, назначена със заповед на Ректора на ВСУ, непосредствено преди изпита.
(8) Задачите за конкурсния изпит се изтеглят в 0800 часа от случайно избран кандидат-студент в една от залите, в които се провежда изпитът.
(9) Кандидат-студенти, явили се на изпита след изтеглянето на задачите, не се допускат до участие в конкурса.
Чл. 10. (1) На конкурсния изпит по математика се допуска използване на: химикалка, пишеща синьо; черен молив; триъгълник, линия; пергел; гума; четиризначни математически таблици и формули, одобрени от МОН, а по рисуване - черен молив и гума.
(2) Не се разрешава ползването на: електронни калкулатори; електронни бележници; компютри; мобилни телефони и пейджъри.
(3) Не се разрешава поставяне на знаци по работата и придружаващите я материали.
(4) През първите два часа на изпита кандидат-студентите нямат право да напускат залата. Излизането за кратко време след първите два часа се разрешава по изключение с придружител.
(5) При неволно нарушаване на анонимността, кандидат-студентът е длъжен да заяви това на квестора. В такъв случай се дава нов изпитен лист.
(6) Всеки кандидат-студент предава лично работата си на квестора в залата, който в негово присъствие запечатва големия плик с дадения брой листове и малкото пликче с личните данни на кандидата.
(7) При доказано преписване или опит за преписване, както и при нарушаване анонимността на конкурса, работата на кандидат-студента се анулира и същият се лишава от по-нататъшно участие в конкурса.
(8) При съмнение в самоличността на кандидат-студента приемната комисия има право да потърси съдействие на компетентните органи.
(9) Критериите за оценяване на писмените работи по математика се обявяват в съответствие с календарния график за съответната образователно-квалификационна степен.
Чл. 11. (1) Конкурсните работи се оценяват от комисии, назначени със заповед на Ректора на ВСУ.
(2) Проверката на работите се извършва анонимно от двама независими един от друг преподаватели по единни критерии в определени за целта зали. Работите се оценяват по шестобалната система с точност до 0,20 при изпита по математика и 0,25 при изпита по рисуване. За оценките от конкурса проверяващите съставят отделни протоколи, въз основа на които се определя окончателната оценка за всеки кандидат. Ако разликата в оценките на двамата проверяващи е 0.20 (съответно 0,25), за крайна оценка се приема по-голямата в полза на кандидата, а когато разликата е 0.40 (съответно 0,5) - крайната оценка е средноаритметична между двете оценки. В случаите, когато разликата в оценките на една работа е повече от 0.40 (съответно 0,5), се провежда трето (арбитражно) проверяване и оценяване на работата, което е окончателно.
(3) След окончателната проверка на всички работи, същите се дешифрират и резултатите се обявяват в сградата на Ректората в съответствие с календарния график за съответната образователно-квалификационна степен.
(4) Информация за изпитните резултати може да се получава и на телефони 822 34 36; 920 22 86 (87, 89), вътр. 291, 267, 269, както и в Интернет на адрес: www.vsu.bg .
(5) Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и важат само за 2004 година.
(6) Кандидат-студенти, получили оценки Слаб (2) на конкурсния изпит по математика, отпадат от класирането.
Чл. 12. (1) След обявяване на резултатите, кандидат-студентите могат лично да видят конкурсните си работи, за да се отстранят евентуално допуснати технически грешки. Ако считат, че е допусната такава грешка, се подава жалба до Ректора на ВСУ.
(2) Допуснатите технически грешки се отстраняват до първото класиране по реда на § 2 и 3 на допълнителните разпоредби на този правилник.
Чл. 13. (1) Състезателният бал за класирането на кандидат-студентите, полагащи изпит по математика по специалностите: "Строителство на сгради и съоръжения" и "Саниране и дизайн на сгради", се образува като сума от:
· Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика или оценката от Държавния зрелостен изпит по математика, като се взима по-високата оценка;
· Най-високите две оценки по дисциплините математика, физика, строителна механика и стоманобетон от дипломата за средно образование. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
Максималният бал е 24.00.

(2) Състезателният бал на кандидат-студентите по специалността: "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения" (инженер-архитект), се образува като сума от:
· Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика или оценката от Държавния зрелостен изпит по математика, като се взима по-голямата от двете;
· Най-високите две оценки по дисциплините математика, физика, строителна механика и стоманобетон от дипломата за средно образование;
· Удвоените оценки от изпита по рисуване от втори ден - задачи 2 и 3.
Максималният бал е 48.00.

(3) Състезателният бал на кандидат-студентите по специалността "Архитектура" (архитект) се образува като сума от:
· Оценката от конкурсния изпит по математика или оценката от Държавния зрелостен изпит по математика, като се взима по-голямата от двете;
· Трите най-високи оценки, различни от Слаб (2), от четирите задачи по рисуване.
Максималният бал е 24.00.

Раздел V. Класиране и записване на кандидат-студентите
Чл. 14. (1) Класирането се извършва с компютърна програма по низходящ ред на състезателния бал поотделно за всяка специалност, степен и форма на обучение, съобразно посочения ред при попълване на кандидатстудентските документи, без разделяне на жени и мъже.
(2) При класиране на двама или повече кандидат-студенти с равен бал на последно място за дадената специалност, степен или форма на обучение, същите се приемат за студенти независимо от превишаването на определения брой места.
(3) Резултатите от всяко класиране се обявяват в сградата на Ректората, съобщават се на телефони 822 34 36; 920 22 86 (87, 89), вътр. 291, 267, 269 и в Интернет на адрес: www.vsu.bg.
Чл. 15. (1) Класирането за всяка специалност, степен и форма на обучение се осъществява на етапи, във всеки от които се обявява поредното класиране и периодът за записване на класираните кандидат-студенти.
(2) Кандидат-студентите са длъжни да се информират сами за отделните класирания и срокове за записване. Писмени съобщения няма да се изпращат.
(3) Приетите кандидат-студенти в отделните класирания по първото си желание и незаписали се в посочения в графика срок, не получават статут на студенти и не участват в следващите класирания.
(4) След изтичане на определените срокове за записване се извършва следващо класиране за попълване на незаетите места. В него не участват вече приетите по първото си желание, независимо дали са се записали или са се отказали.
(5) За участие във всяко следващо класиране не е необходимо подаване на декларации от страна на кандидат-студентите за потвърждаване на желанието за участие в класирането. Компютърната програма извършва това автоматично, като се отчита посочения от кандидат-студента ред в състезателния картон.
(6) Кандидат-студент, който е приет за обучение в степен "магистър" или "бакалавър", отпада от класирането за степен "специалист", ако не е подал писмена молба за по-нататъшно участие в класирането за тази степен.
(7) В случаите, когато за дадена специалност, за която се кандидатства с изпит по математика, са останали незаети места след изчерпване на кандидат-студентите, подали документи във ВСУ в съответния срок, за тяхното попълване се процедира по следния ред:

1. Обявява се срок за ново подаване на кандидатстудентски документи.
2. Признават се оценки от държавния зрелостен изпит или от конкурсен изпит по математика от друго висше училище, като се спазва съответствието на образователно-квалификационните степени.
3. Състезателният бал, класирането и записването на кандидат-студентите се извършва по описания по-горе начин в съответствие с допълнителен календарен график.

Чл. 16. При класиране на кандидат-студентите за степен "специалист" ще бъде вземана предвид оценката от конкурсния изпит по математика за степен "бакалавър" и "магистър" при положение, че е по-висока или кандидат-студентът не се е явил на конкурсен изпит за степен "специалист". Това важи само при условие, че са подадени документи и за степен "специалист".
Чл. 17. (1) Календарният график за приемане на студенти във ВСУ за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" е даден в Приложение 1.
(2) Календарният график за приемане на студенти във ВСУ за обучение в образователно-квалификационна степен "специалист" е даден в Приложение 2.
Чл. 18. (1) Записването на приетите студенти се извършва в Ректората на ВСУ "Л. Каравелов" - етаж 3, стаи №№ 23 и 24.
(2) Приетите за студенти при записването е необходимо да представят следните документи:
1. комплект документи за записване на новоприети студенти (закупува се от книжарниците или във ВСУ);
2. документ за самоличност;
3. военна книжка за отслужилите, която след проверка се връща;
4. диплома за средно образование - оригинал, която след записване остава във ВСУ;
5. лични снимки, формат 4/6 - пет броя;
6. квитанция за платена такса за обучение за първи семестър*

Допълнителни разпоредби
§ 1. За цялостното организиране на кандидатстудентската кампания, подготовка и приемане на документите, обработване на информацията, съставяне на конкурсните задачи, проверка на писмените работи, класиране и записване на приетите студенти се назначават комисии със заповед на Ректора на ВСУ "Л. Каравелов".
§ 2. Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят писмено до Ректора. Отговорите по тях се дават писмено и са окончателни.
§ 3. Със заповед на Ректора се коригират последствията от допуснати технически грешки, ако по такава причина е ощетен кандидат-студент.
§ 4. Кандидат-студенти, послужили си с измама, се отстраняват от участие в конкурса.
§ 5. Писмените работи на кандидат-студентите и протоколите с техните оценки се съхраняват запечатани една година след провеждане на конкурсния изпит.
§ 6. В рамките на утвърдения брой във ВСУ се приемат успешно участвалите в конкурсния изпит инвалиди от първа и втора група, военноинвалиди, кръгли сираци до 25-годишна възраст, майки с три и повече деца и близнаци, които кандидатстват едновременно във ВСУ и единият от тях е приет.
§ 7. За проявена недобросъвестност при приемането на студенти във ВСУ виновните лица се наказват съгласно действащото законодателство.

Настоящият правилник е приет от Академичния съвет на ВСУ "Л. Каравелов" с Протокол № 57/11.03.2004 г.


КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
за приемане на студенти във ВСУ "Л. Каравелов" за учебната 2004/2005 година
образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър"
редовна и задочна форма на обучение

1. Приемане на кандидатстудентски документи:
- във ВСУ - 21.06.04 - 14.07.04.
- в бюрата на НАПС - 21.06.04 - 12.07.04
2. Обявяване на началните данни за кандидат-студентите и разпределение по зали за изпита по математика - 19.07.04
3. Провеждане на конкурсния изпит по математика - 20.07.04 от 8.00 часа
4. Обявяване на критериите за оценка на писмените работи по математика - 22.07.04
5. Обявяване разпределението по зали за изпита по рисуване - за първи, втори и тери ден - 23.07.04
6. Провеждане на конкурсния изпит по рисуване - първи ден - 24.07.04 от 8.00 часа
7. Провеждане на конкурсния изпит по рисуване - втори ден - 26.07.04 от 8.00 часа
8. Провеждане на конкурсния изпит по рисуване - трети ден - 28.07.04 от 8.00 часа
9. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит по математика - 30.07.04
10. Показване на писмените работи по математика - 30.07.04 - 31.07.04
11. Обявяване на резултатите от конкурсните изпити по рисуване - 05.08.04
12. Показване на работите по рисуване - 05.08.04 - 06.08.04
13. Обявяване на първо класиране - 05.08.04
14. Записване на приетите студенти на първо класиране - 05.08.04 - 13.08.04
15. Обявяване на второ класиране - 16.08.04
16. Записване на приетите студенти на второ класиране - 16.08.04 - 20.08.04
17. Обявяване на трето класиране - 23.08.04
18. Записване на приетите студенти на трето класиране - 23.08.04 - 27.08.04
19. Попълване на освободени или незаети места след трето класиране:
- Приемане на молби от неприети, но кандидатствали във ВСУ студенти. Признават се и оценки от конкурсен изпит по математика от друго висше училище, ако са по-високи от оценката получена във ВСУ - 30.08.04 - 01.09.04
- Класиране за попълване на свободните места - 02.09.04
- Записване на приетите студенти - 02.09.04 - 08.09.04

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
за приемане на студенти във ВСУ "Л. Каравелов" за учебната 2004/2005 година
образователно-квалификационна степен "Специалист"
редовна и задочна форма на обучение

1. Приемане на кандидатстудентски документи:
- във ВСУ - 21.06.04 - 14.07.04.
- в бюрата на НАПС - 21.06.04 - 12.07.04
2. Обявяване на началните данни за кандидат-студентите и разпределение по зали за изпита по математика - 21.07.04
3. Провеждане на конкурсния изпит по математика - 22.07.04 от 8.00 часа
4. Обявяване на критериите за оценка на писмените работи по математика - 23.07.04
5. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит по математика - 04.08.04
6. Показване на писмените работи по математика - 04.08.04
7. Обявяване на първо класиране - 23.08.04
8. Записване на приетите студенти на първо класиране - 23.08.04 - 25.08.04
9. Обявяване на второ класиране - 26.08.04
10. Записване на приетите студенти на второ класиране - 26.08.04 - 27.08.04
11. Обявяване на трето класиране - 30.08.04
12. Записване на приетите студенти на трето класиране - 30.08.04 - 02.09.04
13. Попълване на освободени или незаети места след трето класиране:
- Приемане на молби от неприети, но кандидатствали във ВСУ студенти. Признават се и оценки от конкурсен изпит по математика от друго висше училище - 03.09.04 - 07.09.04
- Класиране за попълване на свободните места - 08.09.04
- Записване на приетите студенти - 08.09.04 - 10.09.04