| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ
  ВРАЦА,
  092/ 615 59; 615 57
  www.uni-vt.bg

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 05.06.2004

ДИРЕКТОР - доц. д-р Йордан Йотов

С ПМС № 16 от 27.01.1997 г. бившите полувисши институти в гр. Плевен и гр. Враца са преобразувани в педагогически колежи в структурата на Великотърновския университет.
Педагогическият колеж в гр. Враца се намира в района на ученическото градче гр. Враца и разполага с 22 учебни зали и кабинети, физкултурен салон, студентски стол.
В колежа за срок от три години се обучават педагози с образователна степен "специалист" и квалификация учител.
След завършването на колежа получилите диплома за специалист могат да продължат обучението си по същото направление в бакалавърската степен.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ВРАЦА е част от структурата на ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ".

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ