| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"
  СОФИЯ, ул. "Гео Милев" 158, кв. "Слатина"
  02/ 970 92 30; 970 92 86; 970 93 33
  www.vtu.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 15.02.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова

ВТУ "Тодор Каблешков" успешно отстоява мисията си на модерен университет - да участва активно в разработването и провеждането на държавната политика за развитие на висшето образование и науката в областта на сухоземния транспорт, транспортната инфраструктура и телекомуникациите, да провежда научни и приложни изследвания в областта на транспорта и телекомуникациите.

Мисията на ВТУ е:

- да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, на висок професионализъм и новаторство, за изграждане на нов тип специалисти за транспортния и телекомуникационния отрасъл;
- да дава на своите студенти знания и умения, адекватни на съвременните пазарни условия и на перспективите за развитие на страната и обществото;
- да дава възможност за бързо и ефективно личностно развитие, да възпитава и подготвя за социална реализация в живота;
- да приобщава към ценностите на гражданското развитие и демокрацията;
- да хармонизира процесите на глобализация и на въвеждането на новите технологии с възможностите и интересите на съвременното общество;
- да гарантира интеграция между обучението и научните изследвания;
да създава нови знания и нови пазарни научни продукти

Създадено през 1922 г., Висшето транспортно училище даде на България повече от 30 000 професионално подготвени кадри, реализирали се в сухоземния транспорт, транспортните инфраструктури и телекомуникациите, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, градския транспорт, метрополитена, консултантски бюра, научно-изследователски институти. През 2001 г. във ВТУ бяха приети едни от първите студенти у нас за обучение в ОКС "магистър" след завършена ОКС "бакалавър", съгласно Закона за висше образование. Тези студенти успешно завършиха обучението си през 2003 година. Във ВТУ "Тодор Каблешков" залагаме на приемствеността - родителите на нашите възпитаници са също наши възпитаници.

Структурата на транспортния университет "Тодор Каблешков" включва факултетите "Транспортен мениджмънт", "Комуникации и електрообзавеждане в транспорта" и "Техника и строителни технологии в транспорта".

В трите факултета се приемат и обучават студенти в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър", редовно и задочно обучение в специалностите: "Технология и управление на транспорта", "Транспортна техника","Автомобилна техника", "Железопътна техника","Инженерна логистика и строителна техника", "Икономика на транспорта", "Комуникационна и осигурителна техника", "Индустриален мениджмънт", "Транспортно строителство", "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Икономика на транспортната фирма" и "Автоматизирано проектиране в машиностроенето".
Завършвайки курса на обучение, студентите освен държавна диплома за висше образование получават и свидетелство за практическа и професионална квалификация за две или повече правоспособности.

Днес броят на студентите е около 2500, а на докторантите - 15.

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2021! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »