| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
  ПЛОВДИВ, ул."Менделеев" 12
  032/ 61 26 в.345, 346, 347
  www.au-plovdiv.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 15.02.2021 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - Проф. д-р Христина Янчева

През 1921 г. официално започва работа Агрономическият факултет към Софийския университет. С приема на 67 студенти се поставя началото на висшето агрономическо образование в България.

През 1945 г. се открива Пловдивският университет с Указ на регентския съвет от 4. август, публикуван в Д.В. от 20 август с.г., с два факултета – медицински и агрономо-лесовъден, а през 1950 г. се създава самостоятелен Висш селскостопански институт “Васил Коларов”. В него работят 7 професори, 9 доценти, 26 асистенти, от които пет доктори. Сред преподавателския състав има утвърдени и доказани учени с международна известност като професорите Христо Даскалов, Павел Попов и др.

Институтът има ясно изразена структура. Обособени са три факултета: агрономически, технологически и лозаро-градинарски, добре окомплектовани катедри, лаборатории и помощни звена – учебно-опитна база, библиотека и пр. Обособяването на института като самостоятелно висше учебно заведение доведе до значителни качествени промени в учебната, научната и организационно-техническата област. Още през 1960 г. започват да функционират специализирани курсове за следдипломна квалификация, през които само за десет години преминават над 1300 селскостопански специалисти. Паралелно в София работи ВСИ “Г. Димитров”. С постановление № 3 на МС от 1977 г. ВСИ – Пловдив се определя като единствено висше училище, подготвящо кадри за земеделието в България.

Висшият селскостопански институт навлиза в нов етап на своето развитие. Усъвършенствани са учебните планове и програми в съответствие с изискванията за подготовката на инженер-агрономи по полевъдство, лозаро-градинарство, растителна защита, тропично и субтропично земеделие, утвърждава се следдипломната квалификация. Разнообразяват се и се обогатяват формите на учебна дейност, разширява се и се модернизира материално-техническата база. Увеличава се броят и се повишава качеството на преподавателския състав. От 1970 до 1989 г. са изготвени и защитени 104 кандидатски и 34 докторски дисертации. През 1984 г. в института вече работят 58 професори, 69 доценти и 118 нехабилитирани преподаватели, от които 23-ма доктори и 138 канидати на науките. Постигнати са високи научни постижения в областта на биологическата, химическата, физико-математическата и селскостопанската наука.

Политическата промяна, която настъпи след 1989 г., наложи и нова структура на института. След успешна институционална акредитация през ноември 2000 г. Висшият селскостопански институт бе преобразуван в Аграрен университет – Пловдив с Решение на ХХХVІІІ-то Народно събрание на Република България, прието на 4 април 2001 г.


ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
Обучението на всички български и чуждестранни студенти се осъществява в пет факултета:
- Факултет по агрономство;
- Факултет по лозаро-градинарство;
- Факултет по растителна защита и агроекология;
- Факултет по тропично и субтропично земеделие;
- Факултет по икономика.

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2021! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »