| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
  БУРГАС, ул. "Проф. Якимов" 1
  056/ 880 235; 858 294
  www.btu.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 13.06.2019 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - Проф. д-р Магдалена Събева Миткова

На 10.05.2019 г. Народното събрание на Република България прие решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. Във факултета ще се обучават студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" на специалност "Медицина".
Факултетът по медицина ще провежда съвременна, отговаряща на световните стандарти и законите в страната, образователна политика, която ще бъде фокусирана върху:
o Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалност от професионално направление 7.1. "Медицина", редовна форма на обучение;
o Подготовка на докторанти за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в областта на медицинската наука и практика;
o Следдипломно и продължаващо обучение по специалности от професионално направление "Медицина" за нуждите на медицинската наука и практика;
o Фундаментални и приложни научни изследвания;
o Експертна дейност в сферата на здравеопазването.
Обучението по специалност "Медицина" се осъществява само в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.
След завършване на пълния курс на обучение и успешно положени държавни изпити, студентите получават диплома за завършено висше образование с професионална квалификация "лекар" и придобиват образователно- квалификационна степен "магистър".

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2019! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »