| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", УЧЕБНО-НАУЧЕН КОМПЛЕКС "РОДОПА"
  СМОЛЯН, ул. "Перелик" 2
  0301/ 620 15; 620 16
  www.vfu.bg

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 15.05.2004

ДЕКАН - проф. д.ик.н. Димитър Филипов

Предлаганите специалности създават много благоприятни предпоставки за успешна житейска професионална кариера и личностно творческо развитие на способностите. Ще имате възможност да получите добра чуждоезикова подготовка, според интересите си да продължите с магистратура и докторантура и да осъществите възможностите си евентуално и в научната сфера. Лекциите се четат изключително от хабилитирани преподаватели - доценти и професори, много от които са утвърдени имена в научния и университетския живот в България.

УЧЕБНО-НАУЧЕН КОМПЛЕКС "РОДОПА" - СМОЛЯН е част от структурата на ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР".

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ