ЕГН
парола
Изход
 
начало   за контакти   новини
   
| Центрове | За Вас | За НАПС |  
 

   
Устав | Регистрация | Устав | Членство | Дейност | Партньори | Информация |

чл.1. Наименование

1. Наименованието на Асоциацията е Национална асоциация за прием на студенти (НАПС).

2. Наименованието на Асоциацията на английски език е National Association of Students Admission (NASA).

3. регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

чл. 2. Седалище, адрес

1. Седалището на НАПС е в град София

2. Адресът на НАПС е : гр. София, ул. “Юрии Венелин” № 18.

чл. 3. Цели на Асоциацията

Основната мисия на НАПС е да работи за утвърждаването на идеята за общество, което окуражава и дава възможности на учащите се да постигнат целите си и да надминат очакванията си чрез увеличаване на достъпа до висшето образование при осигурена равнопоставеност на кандидат-студентите.

Основавайки се на убедеността, че образованието е сила за човека и обогатява обществото основните цели на НАПС са:

1. Да партнира на всички правителствени и неправителствени организации, Министерство на образованието и науката (МОН) за утвърждаването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) като добра европейска практика.

2. Да подпомага активното взаимодействие между кандидат-студентите и висшите училища (ВУ), за да могат кандидат-студентите да направят своя информиран избор, като постигнат своя потенциал, а ВУ да приемат подходящите кандидати на базата на честността и равнопоставеността, независимо от възраст, раса, пол, народност, етническа принадлежност, политически възгледи и вероизповедание.

3. Да сътрудничи на средните училища за оказване на по-активно съдействие на зрелостниците в стремежа им за придобиване на по-високо образование.

4. Да насърчава творчеството и съзидателния порив на младите хора в техния стремеж за постигане на по-високо образование и квалификация.

5. Да способства за най-добрата реализация на натрупаните знания и умения.

6. Да работи за разширяване на международния младежки обмен на идеи и образование.

чл. 4. Средства за постигане на целите

Средствата, с които НАПС ще реализира своите цели са:

1. Ще разработи система за информация и консултативно-методична помощ на зрелостниците относно ДЗИ.

2. Ще популяризира възможностите за постъпване в системата за висше образование, като организира в страната и чужбина срещи, симпозиуми, семинари, конференции и др., в които ВУ и кандидат-студентите ще могат активно да обменят идеи. Ще информира кандидат-студентите за възможностите за избор на ВУ и специалност. Ще разработи електронна система за информация, ще издава информационен бюлетин.

3. Ще подпомага ВУ във всички аспекти на провеждане на кандидатстудентската кампания. Ще договаря с ВУ начина за прием във всяко едно от тях, възможностите за прием чрез ДЗИ, взаимно признаване на изпити и пр.

4. Ще развива гъвкава система за прием, която ще окуражава кандидат-студентите да постъпват в системата за висше образование. Ще разработи и предложи на ВУ европейски стандарт за прием на кандидатстудентски документи, включително и по електронен път. НАПС запазва правото на всяко ВУ да избира своите студенти.

5. Ще разкрие в средните училища, членове на Асоциацията информационни центрове, в които зрелостниците ще могат да ползват инициативите и услугите на НАПС.

6. Ще подпомага (информира, насочва и записва) кандидати за студенти от чужбина и български младежи, желаещи да продължат своето обучение в чужбина. Ще работи за активен младежки и студентски обмен.

7. За реализирането на целите си сдружението ще създава регионални клонове, които ще осъществяват предмета на дейност на местно ниво; при необходимост ще ползва услугите на външни организации.

чл. 5. Предмет на дейност

1. НАПС е нестопанска организация, която ще осъществява в общественополезна дейност.

2. Предметът на основната дейност на Асоциацията е реализация на обществено-полезни проекти и инициативи:

- информационна;

- рекламна;

- консултантска и маркетингова дейности в областта на образованието;

- професионална реализация и всички други дейности, свързани с целите му и незабранени от Закона.

чл. 6. Срок

Асоциацията се учредява с неопределен срок на действие

чл. 7. Членство

Асоциацията има три групи членове - редовни, почетни и временни.

1. Редовни членове

Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат всички физически и юридически лица, които подкрепят устава и желаят да допринесат за постигане на целите й. Редовни членове на Асоциацията са лицата, участвали в учредяването й и приети в процеса на дейността й, по реда, предвиден в устава й.

2. Почетни членове

Асоциацията приема почетни членове - български и чуждестранни физически лица - учени, ръководители на учебни заведения и др., с особен принос в областта на дейност на Асоциацията.

3. Временни членове

Временните членове ползват услугите на Асоциацията. Тяхното членство е едногодишно, с възможност за продължаване. Те се групират в следните общности:

3.1. “Общност на ВУ”.

В тази група се включват ВУ (университети, институти, колежи и др.), които ще ползват услугите на Асоциацията през текущата учебна година.

3.2. “Общност на средните училища”.

В тази група се включват средни училища, които през текущата учебна година ще имат зрелостници, кандидати за студенти.

3.3. “Общност на кандидат-студенти и студенти”.

В тази група се включват кандидат-студенти и студенти, които ползват инициативите на Асоциацията.

3.4. Други.

Организации, които ползват услугите и подкрепят идеите на Асоциацията - работодатели, трудови борси и др.

чл. 8. Придобиване на членство

1. Членството в сдружението е доброволно.

2. Кандидатите за редовни членове - физически лица се приемат въз основа на подадено заявление от лицето кандидат, придружено от декларация, че приема устава му и доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията на настоящия устав. За кандидатите - юридически лица към молбата се прилага копие от съдебната регистрация и от решението на управителните органи за членство в Асоциацията, с посочване за представител в Общото събрание. Управителният съвет на НАПС разглежда молбата в срок не по-късно от три месеца от постъпването й. Отказът на Управителния съвет за приемане на съответния кандидат за редовен член подлежи на обжалване пред Общото събрание на Асоциацията.

3. Решението за прием на почетните членове се взема от Управителния съвет на Асоциацията по предложение на Председателя на Управителния съвет и/или на почетния председател на Асоциацията.

4. Кандидатите за временни членове придобиват членство:

4.1. Членовете от “общността на ВУ” придобиват членство след писмено заявление до Управителния съвет на Асоциацията, в което декларират, че са запознати и приемат устава й. Управителният съвет отговаря на ВУ в едноседмичен срок. При отказ на Управителния съвет за приемане на съответното ВУ за временен член на Асоциацията, решението подлежи на обжалване пред първото Общо събрание за академичната година. Отказът на Общото събрание да приеме дадено ВУ за временен член не подлежи на обжалване. ВУ се приемат за едногодишни членове и потвърждават своето членство в началото на всяка учебна година.

4.2. Членовете от “общността на средните училища” придобиват членство след писмено заявление до Управителя на териториалния клон на НАПС, в което декларират, че са запознати и приемат устава й. Отказът на Управителя на клона да приеме дадено средно училище за член, подлежи на обжалване пред Управителния съвет на НАПС, който взема решение в едномесечен срок от постъпването на молбата. При отказ на Управителния съвет решението може да се обжалва пред първото за академичната година Общо събрание. Те се приемат за едногодишни членове и потвърждават своето членство в началото на всяка учебна година.

4.3. Членовете от “общността на кандидат-студентите и студентите” се формира от кандидати, заплатили членски внос, който им осигурява членство с продължителност една академична година.

чл. 9. Права и задължения на членовете

1. Редовните членове имат следните права и задължения:

1.1. Да участват в управлението на Асоциацията.

1.2. Да бъдат информирани за нейната дейност.

1.3. Да ползват имуществото на Асоциацията само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в нейните управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи.

1.4. Да се ползват резултатите от дейността на Асоциацията, съгласно разпоредбите на този Устав.

1.5. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Асоциацията.

1.6. Да участват в дейността на Асоциацията и да работят за осъществяване на целите й.

1.7. Да издигат авторитета на Асоциацията, да спомагат за увеличаване на нейното имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите й и я злепоставят.

1.8. Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

1.9. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

1.10. Членовете на Асоциацията имат право да упълномощят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

1.11. За задълженията на Асоциацията нейните членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат права към личното им имущество над този размер.

2. Права и задължения на почетните членове.

2.1. Почетните членове имат право да получават информация за дейността на Асоциацията, да участват в реализацията на проектите на Асоциацията, както и във всички форуми, организирани от нея.

2.2. Почетните членове съдействат за постигане на целите на Асоциацията.

2.3. Почетните членове не плащат членски внос.

2.4. Почетните членове не могат да участват в управителните органи на Асоциацията.

2.5. Почетните членове избират почетен председател на Асоциацията, който има право да ръководи тържествени форуми на Асоциацията - сесии, конгреси и пр., да прави предложения пред УС за приемане на нови почетни членове на Асоциацията.

3. Права и задължения на временните членове.

3.1. Права и задължения на членовете от “Общността на ВУ”.

3.1.1. Да спазват разпоредбите на Устава и да участват в управлението на Асоциацията, чрез излъчен свой представител.

3.1.2. Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията.

3.1.3. Да предоставят на НАПС подходяща информация за своите ВУ - специалности, форми на обучение, начин на прием и пр.

3.1.4. Да използват възможностите на Асоциацията за популяризиране на своето ВУ.

3.1.5. Да приемат предоставените им чрез НАПС кандидати за студенти, които да участват равностойно в подбора за студенти, съгласно правилата на ВУ.

3.1.6. Да внасят, предвидения от Устава членски внос.

3.2. Права и задължения на членовете от “Общността на средните училища”.

3.2.1. Да спазват разпоредбите на Устава и да участват в управлението на Асоциацията, чрез излъчен свой представител.

3.2.2. Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията.

3.2.3. Да посочат координатор, който да осъществява връзката между НАПС и зрелостниците от даденото училище.

3.2.4. Да предоставят информацията, получена от НАПС, на своите ученици, като ги насърчават в стремежа им за постигане на по-високо образование.

3.2.5. Да плащат, предвидения от Устава членски внос.

3.2.6. Да получават средства, предвидени от Правилника за поддържане и развиване на дейността, свързана с НАПС.

3.3. Права и задължения на членовете от “Общността на кандидат-студентите и студентите”.

3.3.1. Да получават пълна и достоверна информация за ВУ - начин на кандидатстване, обучение - специалности, форми, продължителност, възможности за реализация след завършване на обучението и т.н..

3.3.2. Да се обучават в организираните от НАПС образователни мероприятия.

3.3.3. Да кандидатстват чрез НАПС във ВУ.

3.3.4. Да използват възможностите на НАПС за по-добра професионална реализация, отговаряща на квалификацията и възможностите им.

3.3.5. Да заплащат, предвидения от Устава членски внос.

3.3.6. Да участват в управлението на Асоциацията чрез избран свой представител.

чл. 10. Прекратяване на членство

1. Редовното членство се прекратява:

1.1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Асоциацията.

1.2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ., прекратяване юридическата личност на член на Асоциацията.

1.3. С изключването. Член на Асоциацията може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

1.3.1. Нарушава предвидените си задължения.

1.3.2. Извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в Асоциацията несъвместимо.

1.3.3. При маловажни случаи на нарушения на задълженията му, Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който срок прави предложението за изключване.

1.4. С прекратяване на Асоциацията.

1.5. При отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Асоциацията.

1.6. При прекратяване на членството, Асоциацията не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Асоциацията е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

2. Почетното членство се прекратява:

2.1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Асоциацията.

2.2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение.

2.3. С изключването.

2.3.1. Почетният член може да бъде изключен, когато с действия накърнява доброто име на Асоциацията; не работи за постигане на целите й или ги възпрепятства; при системни нарушения на Устава на Асоциацията. Решението за изключване се взема от Общото събрание на Асоциацията с мнозинство от 2/3 от присъстващите по предложение, направено от Управителния съвет.

2.4. С прекратяване на Асоциацията.

3. Временното членство се прекратява:

3.1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Асоциацията.

3.2. С изключване.

3.2.1. Временните членове от общностите на ВУ и средните училища могат да бъдат изключени, когато с действия накърняват доброто име на Асоциацията; не работят за постигане на целите й или ги възпрепятстват; при системни нарушения на Устава на Асоциацията. Решението за изключване се взема от Общото събрание на Асоциацията с мнозинство от 2/3 от присъстващите по предложение, направено от Управителния съвет.

3.3. При отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Асоциацията.

чл. 11. Членове на Общото събрание.

Общото събрание се състои от:

1. Всички редовни членове

1.1. Всеки редовен член - физическо лице има право на един глас.

1.2. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

1.3. Членовете на Асоциацията могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

2. В Общото събрание влизат по един излъчен представител от общностите, формиращи временните членове.

2.1. “Общност на ВУ”

Управителният съвет на Асоциацията номинира ВУ, членове на Асоциацията, за участници в Общото събрание. Общото събрание на Асоциацията гласува предложенията и предлага на ВУ, събрало най-много гласове, да излъчи свой представител за Общото събрание.

2.2. “Общност на средните училища”

Управителният съвет предлага представители от тази общност на Общото събрание за гласуване. Предложените кандидати трябва да бъдат обществено значими личности в областта на образованието.

2.3. “Общност на кандидат-студенти и студенти”

Управителният съвет предлага представители от тази общност за гласуване от Общото събрание на Асоциацията. Предложените кандидати трябва да бъдат обществено активни млади хора, членове на Асоциацията.

чл. 12. Компетентност на Общото събрание

1. Общото събрание решава следните въпроси:

1.1. Изменя и допълва устава.

1.2. Приема други вътрешни актове.

1.3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.

1.4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дейността на Асоциацията.

1.5. Одобрява протокола на предшестващото събрание.

1.6. Приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията.

1.7. Взема решения относно размера на членския внос или на имуществените вноски.

1.8. Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Асоциацията, годишния баланс и освобождава от отговорност Управителния съвет.

1.9. Определя условията, документите и процедурата за приемане на редовни членове на Асоциацията.

1.10. Произнася се по жалби на предложени за изключване членове.

1.11. Отменя решенията на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.

1.12. Взема и други решения, предвидени в Устава.

2. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията.

3. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

чл. 13. Общо събрание - свикване, гласуване и вземане на решения

1. Общото събрание е върховен орган на НАПС. Първото Общо събрание се свиква задължително в началото на академичната учебна година (не по-късно от края на м. ноември).

2. Извънредно Общо събрание може да се свика по всяко време по искане на една трета от всички членове или по решение на Управителния съвет.

3. Свикването се извършва от Управителния съвет като се съобщават дневният ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание, по чия инициатива то се свиква, и евентуално възможностите за организиране на престоя на участниците в мястото на провеждането.

4. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя в мястото за обявления в управлението на НАПС един месец преди насрочения ден.

5. Искания за включвания на въпроси в дневния ред се отправят до Управителния съвет поне 45 дни преди свикването в писмена форма.

6. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

7. Общото осъбрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

8. Общото събрание взема решения с мнозинство от присъстващите.

9. Решения по изменяне и допълване на Устава и за преобразуване или прекратяване на Асоциацията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

10. Всеки член има право на един глас.

11. При равенство на гласовете, решаващ е гласът на председателя, респективно на председателстващия събранието.

12. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

12.1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

12.2. Юридически лица, където е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

13. Гласуването и изборите се извършват явно.

14. С една пета от представените гласове може да се поиска тайно гласуване или избор.

/15/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

чл. 14. Управителен съвет

1. Управителният съвет е управляващият орган на Асоциацията и се състои от 3 члена - председател и двама зам. председатели, членове на Асоциацията, които се избират от Общото събрание за срок от пет години.

2. По решение на Общото събрание функциите на Управителен съвет може да се изпълняват и от едно лице - управител.

3. При разглеждане на особени въпроси при нужда могат да бъдат канени на заседанията и други членове или вещи лица с право на съвещателен глас.

чл. 15. Правомощия на Управителния съвет

Управителният съвет решава следните въпроси:

1. Представлява Асоциацията навсякъде, където е необходимо и определя обема на представителната власт на отделни негови членове, определя персонално кой има право на подпис.

2. Подготвя и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

3. Приема други вътрешни актове.

4. Приема и изключва членове.

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и определя управителя им.

6. Взема решение за участие в други организации.

7. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване на изискванията на Устава.

8. Осиугрява законосъобразно и целесъобразно изпълнение на бюджета.

9. Прави предложение пред Общото събрание за определяне размера на встъпителната такса и на годишния членски внос.

10. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията и на Управителния съвет, и годишния баланс.

11. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това.

12. Избира от своя състав председател.

13. Определя адреса на Асоциацията.

14. Взема решения по всички въпроси, които според закона или Устава не спадат в правата на друг орган.

15. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

16. Определя постоянните представители на Асоциацията в международните институции и организации, както и представителя на Асоциацията за участие в обществените и държавно-обеществени органи, комисии и работни групи.

17. Може да образува постоянни и специализирани комисии, експертни съвети и др., да определя ръководителите им и по целесъобразност да ги разформирова.

18. Има право в рамките на отговорностите си да възлага на квалифицирани трети лица изпълнението на конкретни задачи, особено по правни въпроси, обществени връзки и преводи.

19. Може да делегира воденето на делата изцяло или отчасти на отделни свои членове или трети лица.

20. Приема правила за работа на Управителния съвет и разпределение на задачите между членоветете му.

21. Взема решения по всички други въпроси, които според Закона и Устава на Асоциацията не са задължение на Общото събрание.

22. За водене на текущите дела назначава служители и определя техните функции.

23. Утвърждава щата на Секретариата на Асоциацията.

24. Прави искането за ликвидация на Асоциацията, ако има решение за това на Общото събрание.

чл. 16. Заседания на Управителния съвет

1. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от зам. председателя.

2. Ако един от членовете на Управителния съвет писмено поиска свикване, като посочи и подлежащите на разглеждане въпроси, председателят е длъжен в едноседмичен срок да свика Управителния съвет, чието заседание трябва да се проведе до един месец. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в този срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. Поканата се отправя писмено и при посочване на дневния ред, поне 8 дни преди датата на заседанието.

3. За присъстващо се приема и лице, с което има двустранна телефонна или други връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

4. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията относно ликвидацията, разпореждане с имуществото на Асоциацията и определянето реда и организирането на извършването на дейността - от всички членове на УС.

5. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

чл. 17. Председател, заместник-председатели, начин на представляване на Асоциацията

1. Председателят:

1.1. Осъществява оперативното ръководство на сдружението;

1.2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;

1.3. Разпорежда се с имуществото на сдружението, в т.ч. с паричните му средства;

1.4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

1.5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;

1.6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи отговорност за това;

1.7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

2. Асоциацията се представлява от председателя на Управителния съвет.

3. Когато председателят е възпрепятствуван, функциите му се поемат от един от заместник-председателите с всички права и задължения.

чл. 18. Клонове

1. С решение на Управителния съвет на Асоциацията могат да се разкриват и закриват клонове. С разкриването на даден клон се посочва територията, в която той развива дейността си (област, град, жилищен район и пр.).

2. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Управителния съвет за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

3. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Асоциацията отчет за дейността на клона и разходваните средства.

4. Управителният съвет на Асоциацията заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Асоциацията, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Управителния съвет.

чл. 19. Имущество

1. Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

чл. 20. Източници на средства

1. Източници на средства на Асоциацията са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и др.

2. Асоциацията не разпределя печалба.

чл. 21. Членски внос

1. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

2. Новопостъпващите редовни членове заплащат еднократна встъпителна вноска, равняваща се на 10 минимални работни заплати (МРЗ). Възможност за връщане на тази вноска няма.

3. Годишният членски внос се определя от Общото събрание.

4. Редовните членове на Асоциацията дължат годишен членски внос в размер на една МРЗ, платим до края на календарната година.

5. Временните членове:

5.1. Членовете от “Общността на ВУ” дължат встъпителен членски внос в размер на 1/10 от МРЗ, платим до края на календарната година.

5.2. Членовете от “Общността на средните училища” дължат годишен членски внос в размер на 1/10 от МРЗ, платим до края на календарната година.

5.3. Членовете от “Общността на кандидат-студентите и студентите” дължат встъпителен членски внос в размер на 1/10 от МРЗ, платим при встъпване в членство.

6. При особени случаи или за определени цели Общото събрание може да въведе по искане на Управителния съвет извънредни или временни размери на членския внос.

чл. 22. Стопанска дейност

1. Асоциацията ще развива стопанска дейност свързана с основния предмет на дейност.

чл. 23. Преобразуване

1. Асоциацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

чл. 24. Прекратяване на Асоциацията

1. Асоциацията се прекратява:

1.1. С решение на Общото събрание;

1.2. С решение на компетентния съд, когато:

1.2.1. Извършва дейност, противоречаща на закона, на обществения ред или на добрите нрави;

1.2.2. При обяване в несъстоятелност;

2. Решението на съда по т. 1.2. се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

3. В случаите по т. 1.2. се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

чл. 25. Ликвидация

1. При прекратяване на дейността на Асоциацията се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице.

2. Искането за ликвидация се прави от Управителния съвет, или ако той вече не действа - от председателя, поне два месеца преди свикването на Общото събрание, като се съобщи писмено на членовете.

3. Това правило не важи при наличност на основание за ликвидация, предвидено от законите.

чл. 26. Имущество след ликвидация

Ако се реши ликвидацията на Асоциацията, Общото събрание:

1. Взема решение по разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество.

2. Избира ликвидаторите, които довеждат делата на Асоциацията до край и го ликвидират съгласно предписанията на закона.

чл. 27. Заличаване

1. След разпределението на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Асоциацията от компетентния Съд.

чл. 28. Обявления

1. НАПС по правило извършва официалните си обявления до членовете писмено на адрес, предоставен от тях в Асоциацията.

2. Вписвания в търговския регистър се обявяват съгласно предвиденото от законите.

чл. 29. Преходни и заключителни разпоредби

1. Този Устав е приет на Учредително събрание за създаване на Национална Асоциация за Прием на Студенти (НАПС), проведено на 06.03.2003 година в гр. София.

2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.